099130784

ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά

Γ.Ε.ΜΗ.: 030043413000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

Δημιουργήθηκε
ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) - Γ.Ε.ΜΗ. 030043413000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως61.050,0061.049,870,1361.165,000,0061.165,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα48.213,140,0048.213,1448.213,140,0048.213,14
3. Κτίρια και τεχνικά έργα520.623,1837.948,61482.674,57674.479,330,00674.479,33
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός486.428,3268.695,74417.732,58546.234,110,00546.234,11
5. Μεταφορικά Μέσα134.872,6526.974,58107.898,07150.587,650,00150.587,65
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός61.559,3446.181,0115.378,3366.897,560,0066.897,56
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.251.696,63179.799,941.071.896,691.486.411,790,001.486.411,79
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.544,436.314,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.074.441,121.492.725,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα37.755,3935.292,71
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.6.557,6812.741,32
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων1.055,821.055,82
45.368,8949.089,85
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες400.938,22233.142,24
11. Χρεώστες διάφοροι154.441,53210.142,75
555.379,75443.284,99
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.089,769.762,84
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας4.612,9963.063,85
6.702,7572.826,69
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)607.451,39565.201,53
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2009 χρήσεως 2008
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.000,00 μετοχές των 50,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων11.785,5311.785,53
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού420.880,990,00
432.666,5211.785,53
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-56.323,52-48.764,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων0,00-35.310,43
-56.323,52-84.074,43
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV)676.343,00227.711,10
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές95.288,57272.403,31
2. Γραμμάτια πληρωτέα0,00107.835,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)10.858,36140.314,60
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων579.505,171.213.307,36
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.400,004.902,64
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.647,481.901,00
11. Πιστωτές διάφοροι314.850,06149.945,31
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.005.549,641.890.609,22
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα0,00772,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.681.892,642.119.092,32
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών451.805,000,00
Εγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.681.892,642.119.092,32
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών451.805,000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)742.399,85359.697,75
Μείον: Κόστος πωλήσεων747.544,04339.045,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-5.144,1920.652,75
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως14.767,3728.620,80
ΣΥΝΟΛΟ9.623,1849.273,55
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας126.893,5516.318,42
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως63.608,35190.501,9040.811,8857.130,30
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-180.878,72-7.856,75
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα90,000,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα52.900,81-52.810,8140.695,23-40.695,23
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-233.689,53-48.551,98
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα84.417,910,01
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη198.354,86282.772,770,000,01
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα18.817,33212,03
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες715,0019.532,33263.240,440,00212,03-212,02
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)29.550,91-48.764,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων240.849,810,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος240.849,810,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων29.550,91-48.764,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2009 χρήσεως 2008
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως29.550,91-48.764,00
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-84.074,430,00
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-1.800,000,00
-56.323,52-48.764,00
Ζημίες εις νέο-56.323,52-48.764,00
ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ.ΡΟΥΣΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 798723Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 614938

Tags: , , , ,