094388167

ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΩΡΕΙΩΝ -ΘΕΜΑΤΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38910/80/Β/97/26
Γ.Ε.ΜΗ.: 072033520000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

Δημιουργήθηκε
ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38910/80/Β/97/26 - Γ.Ε.ΜΗ. 072033520000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.377,112.377,110,002.377,112.377,110,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου41.622,6141.622,61
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως218.440,175.570,48212.869,69259.659,447.945,97251.713,47
262.439,897.947,59254.492,30262.036,5510.323,08251.713,47
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα135.934,61135.934,6193.779,2593.779,25
5. Μεταφορικά Μέσα12.275,6912.275,670,0212.275,6912.275,670,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός34.429,6619.841,5214.588,1443.603,9927.137,2016.466,79
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)182.639,9632.117,19150.522,77149.658,9339.412,87110.246,06
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.859,361.859,36
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)152.382,13112.105,42
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα853,453.327,22
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.947,951.636,00
1.801,404.963,22
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες45.512,3245.512,32
Μείον: Προβλέψεις12.390,4733.121,8512.390,4733.121,85
11. Χρεώστες διάφοροι84.621,9670.626,29
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων3.487,973.487,97
121.231,78107.236,11
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές99.139,9199.089,91
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις29.930,85-29.930,8529.930,85-29.930,85
69.209,0669.159,06
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο13.305,96374,11
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας915,21850,75
14.221,171.224,86
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)206.463,41182.583,25
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων46.090,246.559,07
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2010 χρήσεως 2009
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 4.880,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο58.700,0058.700,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.743,796.743,79
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων206.351,21206.351,21
213.095,00213.095,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο605,47
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-28.214,61
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων605,47
-27.609,14605,47
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)244.185,86272.400,47
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών146.994,3627.607,97
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές69.201,4537.397,14
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)11.574,986.115,74
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων80.077,63110.917,81
4. Προκαταβολές πελατών1.669,621.669,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη387,14291,21
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί11.111,364.654,95
11. Πιστωτές διάφοροι94.225,6891.906,30
268.247,86252.952,77
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)415.242,22280.560,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)659.428,08552.961,21
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών23.477,6223.477,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)659.428,08552.961,21
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών23.477,6223.477,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)26.174,5956.208,72
Μείον: Κόστος πωλήσεων10.257,6437.617,71
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως15.916,9518.591,01
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας23.837,6612.283,66
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως9.352,4033.190,0610.050,2622.333,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-17.273,11-3.742,91
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα176,70
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα10.496,09-10.319,39712,21-712,21
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-27.592,50-4.455,12
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα6.000,006.000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα622,11622,11-622,111.127,201.127,204.872,80
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-28.214,61417,68
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.321,142.453,81
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.321,140,002.453,810,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-28.214,61417,68
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2010 χρήσεως 2009
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-28.214,61417,68
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.605,47292,21
-27.609,14709,89
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος104,42
Ζημίες εις νέο-27.609,14605,47
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο605,47
605,47
ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
Ο Προεδρος του ΔΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ. ΑΒ475660
Ο Αντιπροεδρος του ΔΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ. ΑΙ427130
Ο Προισταμενος του Λογιστηριου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΑΦΜ. 034996360

Tags: , , , ,