099130784

ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά

Γ.Ε.ΜΗ.: 030043413000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

Δημιουργήθηκε
ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) - Γ.Ε.ΜΗ. 030043413000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως61.050,0061.049,870,1361.050,0061.049,870,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα48.213,140,0048.213,1448.213,140,0048.213,14
3. Κτίρια και τεχνικά έργα522.143,1877.417,18444.726,00520.623,1837.948,61482.674,57
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός487.428,32138.391,47349.036,85486.428,3268.695,74417.732,58
5. Μεταφορικά Μέσα134.872,6553.949,1680.923,49134.872,6526.974,58107.898,07
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός74.721,7454.836,1819.885,5661.559,3446.181,0115.378,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.267.379,03324.593,99942.785,041.251.696,63179.799,941.071.896,69
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.544,432.544,43
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)945.329,471.074.441,12
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα21.386,0237.755,39
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.8.124,856.557,68
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων1.355,821.055,82
30.866,6945.368,89
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες447.584,39400.938,22
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου2.248,030,00
11. Χρεώστες διάφοροι101.164,55154.441,53
550.996,97555.379,75
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο41.184,492.089,76
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.373,734.612,99
42.558,226.702,75
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)624.421,88607.451,39
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2010 χρήσεως 2009
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.235,00 μετοχές των 50,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο311.750,00300.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων35,5311.785,53
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού364.593,12420.880,99
364.628,65432.666,52
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-24.348,89-56.323,52
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων0,000,00
-24.348,89-56.323,52
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV)652.029,76676.343,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές123.320,6395.288,57
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)1.982,1710.858,36
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων461.305,16579.505,17
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.986,461.400,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί4.062,043.647,48
11. Πιστωτές διάφοροι320.065,26314.850,06
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)917.721,721.005.549,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.569.751,481.681.892,64
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών451.805,00451.805,00
Εγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.569.751,481.681.892,64
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών451.805,00451.805,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)410.837,66742.399,85
Μείον: Κόστος πωλήσεων342.900,96747.544,04
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως67.936,70-5.144,19
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,0014.767,37
ΣΥΝΟΛΟ67.936,709.623,18
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας50.738,57126.893,55
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως5.512,5956.251,1663.608,35190.501,90
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως11.685,54-180.878,72
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,0090,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα19.458,90-19.458,9052.900,81-52.810,81
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.773,36-233.689,53
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα56.287,8784.417,91
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,0056.287,87198.354,86282.772,77
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα7.723,9618.817,33
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,007.723,9648.563,91715,0019.532,33263.240,44
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)40.790,5529.550,91
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων144.794,05240.849,81
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος144.794,050,00240.849,810,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων40.790,5529.550,91
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2010 χρήσεως 2009
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως40.790,5529.550,91
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-56.323,52-84.074,43
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-8.815,92-1.800,00
-24.348,89-56.323,52
Ζημίες εις νέο-24.348,89-56.323,52
ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΡΟΥΣΣΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 798723Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 614938

Tags: , , , ,