999642863

ΣΩΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55551/01/Β/03/565
Γ.Ε.ΜΗ.: 5514301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

Δημιουργήθηκε
ΣΩΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55551/01/Β/03/565 - Γ.Ε.ΜΗ. 5514301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.164,012.164,000,012.164,012.164,000,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός3.068,103.060,008,103.068,103.060,008,10
5. Μεταφορικά Μέσα10.300,0010.283,1216,8810.300,0010.283,1216,88
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.563,072.550,0013,072.563,072.550,0013,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)15.931,1715.893,1238,0515.931,1715.893,1238,05
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)38,0538,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.0,000,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες110.950,00110.950,00
11. Χρεώστες διάφοροι910,00910,00
111.860,00111.860,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο108.422,37144.912,87
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)220.282,37256.772,87
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2010 χρήσεως 2009
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 12.000,00 μετοχές των 5,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.734,221.734,22
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,0032.950,26
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-1.603,960,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-5.539,05-5.539,05
-7.143,0127.411,21
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)54.591,2189.145,43
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις78.000,0097.500,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές12.691,1012.691,10
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη54.403,5744.503,92
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί20.634,5512.970,48
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)87.729,2270.165,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)220.320,43256.810,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)220.320,43256.810,93
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2009
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)47.375,0094.000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων21.204,5927.855,80
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως26.170,4166.144,20
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας5.413,8812.496,80
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως41.860,4947.274,372.609,6915.106,49
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-21.103,9651.037,71
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-21.103,9651.037,71
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων19.500,0019.500,000,000,00
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,000,0019.500,0047.500,0047.500,00-47.500,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-1.603,963.537,71
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-1.603,963.537,71
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2010 χρήσεως 2009
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-1.603,963.537,71
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος884,43
Ζημίες εις νέο-1.603,962.653,28
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό132,66
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο0,002.520,62
0,002.653,28
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ: Μ 710187
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ: ΑΙ 686598
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ 039544

Tags: , , , ,