099553770

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ GALLON OIL SA

ΔΟΥ: ΜΕΓ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 44193/03/Β/99/15(03)
Γ.Ε.ΜΗ.: 123256807000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ GALLON OIL SA
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44193/03/Β/99/15(03) - Γ.Ε.ΜΗ. 123256807000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως64.842,6464.842,610,0364.842,6464.842,610,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως317.283,38317.283,300,08312.227,38312.227,310,07
382.126,02382.125,910,11377.070,02377.069,920,10
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα722.257,300,00722.257,30722.257,300,00722.257,30
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.561.337,58851.672,731.709.664,852.408.549,03743.694,031.664.855,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός257.493,57179.727,0777.766,50268.073,57166.486,57101.587,00
5. Μεταφορικά Μέσα111.705,1597.088,3814.616,77126.705,1591.521,7535.183,40
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός62.627,2158.446,814.180,4061.822,2153.574,888.247,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)3.715.420,811.186.934,992.528.485,823.587.407,261.055.277,232.532.130,03
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις1.200.000,001.200.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.610,901.610,90
1.201.610,901.201.610,90
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)3.730.096,723.733.740,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα0,0020.674,05
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων0,00119.593,62
0,00140.267,67
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.671.169,995.513.266,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου413.076,92709.942,72
- Στις τράπεζες για εγγύηση66.359,29479.436,210,00709.942,72
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων0,001.089.138,06
11. Χρεώστες διάφοροι926.438,45121.326,72
3.077.044,657.433.673,50
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο314.611,62569.460,82
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας39.786,56864.009,41
354.398,181.433.470,23
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)3.431.442,839.007.411,40
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 183.700,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο5.511.000,005.511.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.860,003.860,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,0073.327,80
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-167.087,110,00
-167.087,1173.327,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)5.347.772,895.588.187,80
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις8.720,1048.513,21
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις7.000,000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές80.006,886.085.784,72
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,00885.303,88
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων1.623.674,360,00
4. Προκαταβολές πελατών3.079,022.780,19
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη67.377,15111.991,01
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί17.522,0218.591,62
11. Πιστωτές διάφοροι6.387,240,00
1.798.046,677.104.451,42
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.805.046,677.104.451,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)7.161.539,6612.741.152,43
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών4.235.000,0010.723.836,14
Σημειώσεις: 1) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού ευρώ 4.000.000,00 για εξασφάλιση εγγυητικών επιστολών. 2) Για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις).
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)7.161.539,6612.741.152,43
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών4.235.000,0010.723.836,14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)64.616.154,62159.545.934,64
Μείον: Κόστος πωλήσεων64.005.701,73157.968.926,28
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως610.452,891.577.008,36
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως248.811,97489.730,26
ΣΥΝΟΛΟ859.264,862.066.738,62
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας49.767,2291.874,79
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως945.577,10995.344,321.745.621,021.837.495,81
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-136.079,46229.242,81
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα16.548,0161.346,19
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα85.007,34-68.459,33107.430,08-46.083,89
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-204.538,79183.158,92
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,0053.960,30
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη2.363,602.363,600,0053.960,30
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα38.239,7238.239,72-35.876,1260,0060,0053.900,30
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-240.414,91237.059,22
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων149.157,35162.295,18
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος149.157,350,00162.295,180,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-240.414,91237.059,22
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-240.414,91237.059,22
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.73.327,80-91.487,01
-167.087,11145.572,21
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,0050.518,70
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι0,0017.865,71
Ζημίες εις νέο-167.087,1177.187,80
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,003.860,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο0,0073.327,80
0,0077.187,80
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΟΥΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.ΑΕ 051627
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 722928
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 5135 Α` ΤΑΞΕΩΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της «GALLON OIL S.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «GALLON OIL S.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Στις απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες και επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 900.000,00 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 600.000,00 περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό € 600.000,00 και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 480.000,00 και ευρώ 120.000,00 αντίστοιχα. 2) Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ 1.200.000,00 απεικονίζεται η αξία κτήσης τριών Ναυτιλιακών Εταιρειών του Ν.959/1979 για τις οποίες δεν τέθηκαν υπόψη μας οικονομικές καταστάσεις, διότι όπως μας δηλώθηκε από τη Διοίκηση της εταιρείας, δεν έχουν υποχρέωση σύνταξης οικονομικών καταστάσεων (τηρούν Βιβλία Β’ Κατηγορίας). Συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση των συμμετοχών αυτών και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα, για την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση. 3) Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2003 έως και 2010. 4) Κατά την ελεγχόμενη χρήση έχει διακοπεί η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. 5) Δεν λάβαμε επιστολή από τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας για την κυριότητα των ακινήτων της εταιρείας και τα εμπράγματα βάρη επ\' αυτών καθώς και για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτής. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για την μη ύπαρξη αγωγών τρίτων κατά της εταιρείας. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «GALLON OIL S.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Στο κονδύλι του Ισολογισμού Δ.II.11. "Χρεώστες Διάφοροι" περιλαμβάνεται και ποσό ευρώ 800.000,00 το οποίο έχει δοθεί σε Μετόχους και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του Κωδ. Ν.2190/1920. Σημειώσεις: 1) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού ευρώ 4.000.000,00 για εξασφάλιση εγγυητικών επιστολών. 2) Για τη χρήση 2011 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2011. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις). Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Tags: , , , ,