099130784

ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά

Γ.Ε.ΜΗ.: 030043413000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Δημιουργήθηκε
ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - Γ.Ε.ΜΗ. 030043413000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως61.170,0061.169,860,1461.050,0061.049,870,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα48.213,140,0048.213,1448.213,140,0048.213,14
3. Κτίρια και τεχνικά έργα522.143,18115.365,79406.777,39522.143,1877.417,18444.726,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός487.841,60207.500,48280.341,12487.428,32138.391,47349.036,85
5. Μεταφορικά Μέσα136.022,6582.073,7353.948,92134.872,6553.949,1680.923,49
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός78.590,4662.518,5616.071,9074.721,7454.836,1819.885,56
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.272.811,03467.458,56805.352,471.267.379,03324.593,99942.785,04
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.544,432.544,43
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)807.896,90945.329,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα10.793,8321.386,02
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.7.099,458.124,85
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων1.126,761.355,82
19.020,0430.866,69
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες404.736,15447.584,39
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου0,002.248,03
11. Χρεώστες διάφοροι1.605,49101.164,55
406.341,64550.996,97
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο20.969,9741.184,49
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας23.691,211.373,73
44.661,1842.558,22
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)470.022,86624.421,88
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.235,00 μετοχές των 50,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο311.750,00311.750,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων35,5335,53
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού309.603,06364.593,12
309.638,59364.628,65
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο0,00-24.348,89
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-11.239,660,00
-11.239,66-24.348,89
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV)610.148,93652.029,76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές145.294,79123.320,63
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,001.982,17
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων364.068,47461.305,16
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη10.262,186.986,46
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.682,424.062,04
11. Πιστωτές διάφοροι142.463,11320.065,26
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)667.770,97917.721,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.277.919,901.569.751,48
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών451.805,00451.805,00
Εγινε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.277.919,901.569.751,48
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών451.805,00451.805,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)370.091,32410.837,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων315.413,98342.900,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως54.677,3467.936,70
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας69.143,1850.738,57
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως5.596,5674.739,745.512,5956.251,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-20.062,4011.685,54
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα17.820,36-17.820,3619.458,90-19.458,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-37.882,76-7.773,36
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα54.990,0654.990,0656.287,8756.287,87
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα26,637.723,96
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,0026,6354.963,430,007.723,9648.563,91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)17.080,6740.790,55
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων142.984,56144.794,05
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος142.984,560,00144.794,050,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων17.080,6740.790,55
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως17.080,6740.790,55
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-24.348,89-56.323,52
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-8.815,92
-7.268,22-24.348,89
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος2.006,860,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1.964,580,00
Ζημίες εις νέο-11.239,66-24.348,89
ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΡΟΥΣΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 798723Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 614938

Tags: , , , ,