099788477

RE-MIC-A ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45993/01ΝΤ/Β/00/135
Γ.Ε.ΜΗ.: 121671099000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Δημιουργήθηκε
RE-MIC-A ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45993/01ΝΤ/Β/00/135 - Γ.Ε.ΜΗ. 121671099000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.143,573.143,560,013.143,573.143,560,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως14.095,6814.095,300,3812.226,4312.226,090,34
17.239,2517.238,860,3915.370,0015.369,650,35
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα19.052,8419.052,760,0819.052,8419.052,760,08
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός28.114,2428.113,091,1527.479,1727.478,061,11
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)47.167,0847.165,851,2346.532,0146.530,821,19
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.537,791.537,79
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.539,021.538,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες22.980,4122.557,89
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου0,00955,31
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες4.410,004.115,00
11. Χρεώστες διάφοροι87.120,6141.747,68
114.511,0269.375,88
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.942,3530.241,32
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας138,88611,27
3.081,2330.852,59
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)117.592,25100.228,47
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων279,88110,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 20.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό7.966,587.240,61
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο4.270,02476,64
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)72.236,6067.717,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
4. Προκαταβολές πελατών565,0085,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη10.242,3714.583,52
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί12.900,793.994,88
10. Μερίσματα πληρωτέα22.428,6214.928,62
11. Πιστωτές διάφοροι623,68140,42
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)46.760,4633.732,44
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα414,48428,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)119.411,54101.878,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)119.411,54101.878,30
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)118.506,18127.333,08
Μείον: Κόστος πωλήσεων81.919,7981.429,01
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως36.586,3945.904,07
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως15,00
ΣΥΝΟΛΟ36.601,3945.904,07
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας17.772,9016.679,09
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως18.828,4929.224,98
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως18.828,4929.224,98
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1,191,1910,3210,32
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα517,17517,17-515,9859,9359,93-49,61
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)18.312,5129.175,37
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.504,242.502,72
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.504,240,002.502,720,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων18.312,5129.175,37
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.18.312,5129.175,37
(+): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.476,64476,64
18.789,1529.652,01
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος3.793,167.073,26
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι2.100,00
Κέρδη προς διάθεση14.995,9920.478,75
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό725,971.105,11
2. Πρώτο μέρισμα4.827,687.348,95
3. Πρόσθετο μέρισμα5.172,3211.548,05
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο4.270,02476,64
14.995,9920.478,75
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Μ067660
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ
ΑΒ336643
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Μ067660

Tags: , , , ,