999642863

ΣΩΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55551/01/Β/03/565
Γ.Ε.ΜΗ.: 5514301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Δημιουργήθηκε
ΣΩΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55551/01/Β/03/565 - Γ.Ε.ΜΗ. 5514301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.164,012.164,000,012.164,012.164,000,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός4.240,873.060,001.180,873.068,103.060,008,10
5. Μεταφορικά Μέσα10.300,0010.283,1216,8810.300,0010.283,1216,88
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.563,072.550,0013,072.563,072.550,0013,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)17.103,9415.893,121.210,8215.931,1715.893,1238,05
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.210,8238,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.0,000,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες110.950,00110.950,00
11. Χρεώστες διάφοροι2.477,44910,00
113.427,44111.860,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο141.408,67108.422,37
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)254.836,11220.282,37
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 12.000,00 μετοχές των 5,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.005,301.734,22
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο5.150,420,00
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-1.603,96
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-7.143,01-5.539,05
-1.992,59-7.143,01
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)60.012,7154.591,21
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις99.603,9678.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές12.691,1012.691,10
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη61.782,8254.403,57
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί21.956,3520.634,55
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)96.430,2787.729,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)256.046,94220.320,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)256.046,94220.320,43
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)52.247,7947.375,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων23.513,1121.204,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως28.734,6826.170,41
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας353,855.413,88
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως0,00353,8541.860,4947.274,37
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως28.380,83-21.103,96
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως28.380,83-21.103,96
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων0,000,0019.500,0019.500,00
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους21.603,9621.603,96-21.603,960,000,0019.500,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)6.776,87-1.603,96
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων6.776,87-1.603,96
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως6.776,87-1.603,96
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1.355,37
Κέρδη προς διάθεση5.421,50-1.603,96
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό271,08
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο5.150,420,00
5.421,500,00
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ: Μ 710187
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΔΤ: ΑΙ 686598
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ 039544

Tags: , , , ,