095711317

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΓΕΣΗΣ CONNECTA ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

Γ.Ε.ΜΗ.: 1976701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Δημιουργήθηκε
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΓΕΣΗΣ CONNECTA ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - Γ.Ε.ΜΗ. 1976701000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα22.656,5612.923,659.732,91
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός7.526,587.526,300,28
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)30.183,1420.449,959.733,19
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις16.088,04
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)25.821,23
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα1.028,07
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες55.505,55
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου602,70
11. Χρεώστες διάφοροι154.948,47
211.056,72
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο238.384,57
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας943,39
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)451.412,75
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο17.700,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό20.764,52
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-31.051,11
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-34.270,56
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-26.857,15
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις650,37
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές109.555,51
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων128.395,06
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη202.482,33
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί63.007,86
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)503.440,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)477.233,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)477.233,98
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)130.074,47
Μείον: Κόστος πωλήσεων51.858,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως78.216,17
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας63.875,27
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.340,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.340,90
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα41.154,33
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες3.587,31
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους650,3745.392,01-45.392,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-31.051,11
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων20.449,95
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος20.449,950,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-31.051,11
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011 χρήσεως 2010
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-31.051,11
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-29.787,32
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-4.483,24
-65.321,67
Ζημίες εις νέο-65.321,67
ΓΛΥΦΑΔΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΓΕΣΗΣ
ΑΗ0008112Tags: , , , ,