092346193

Α. ΦΟΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έπιπλα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50702/62/Β/01/0271
Γ.Ε.ΜΗ.: 058485604000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
Α. ΦΟΙΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50702/62/Β/01/0271 - Γ.Ε.ΜΗ. 058485604000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως8.811,658.811,640,018.811,658.811,640,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως33.947,6433.947,380,2632.857,3332.857,080,25
42.759,2942.759,020,2741.668,9841.668,720,26
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα136.253,51136.253,5197.323,9497.323,94
3. Κτίρια και τεχνικά έργα751.868,91734.957,5416.911,37751.868,91729.057,4822.811,43
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός4.159,784.159,710,074.159,784.159,710,07
5. Μεταφορικά Μέσα104.553,6592.466,9312.086,72104.553,6585.884,1518.669,50
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός101.434,3097.644,233.790,0795.802,2295.066,24735,98
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.098.270,15929.228,41169.041,741.053.708,50914.167,58139.540,92
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις339.169,96339.169,96
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)508.211,70478.710,88
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα623.708,96642.602,34
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων13.610,817.466,89
637.319,77650.069,23
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες16.357,4623.941,24
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου23.430,0046.706,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου19.075,832.600,00
11. Χρεώστες διάφοροι8.716,22147.684,81
67.579,51220.932,05
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο166.283,32115.502,40
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας111.419,8219.541,08
277.703,14135.043,48
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)982.602,421.006.044,76
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 40.488,00 μετοχές των 29,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.174.152,00974.052,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων4,29
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό23.543,5323.543,53
3. Ειδικά αποθεματικά7.138,567.138,56
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων15.002,5515.002,55
45.684,6445.684,64
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-115.755,87
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-24.218,10-63.151,96
-139.973,97-63.151,96
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.079.862,67956.588,97
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις300,00300,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές189.663,69106.386,86
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)163.271,73299.527,11
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων42.787,32
4. Προκαταβολές πελατών12.650,7441.331,98
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη7.113,707.194,80
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.530,9812.850,82
11. Πιστωτές διάφοροι31.420,8817.788,04
410.651,72527.866,93
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)410.951,72528.166,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.490.814,391.484.755,90
Παρατηρήσεις: Τά ακίνητα της εταιρίας αναπροσαρμόστηκαν στις 31/12/2012 σύμφωνα με το ν.2065/92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.490.814,391.484.755,90
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)678.991,361.026.098,70
Μείον: Κόστος πωλήσεων501.413,95660.157,04
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως177.577,41365.941,66
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως2.351,064.209,86
ΣΥΝΟΛΟ179.928,47370.151,52
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας55.918,3483.383,93
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως232.941,36288.859,70362.763,59446.147,52
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-108.931,23-75.996,00
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών9.135,47
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα74,353.882,34
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα3.007,95-2.933,607.979,845.037,97
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-111.864,83-70.958,03
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα165,00165,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα13,4813,48151,52250,08250,08-250,08
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-111.713,31-71.208,11
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων16.151,1323.956,78
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος16.151,130,0023.956,780,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-111.713,31-71.208,11
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-111.713,31-71.208,11
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-63.151,9612.098,71
(+): Αποθεματικά προς διάθεση38.933,86
-135.931,41-59.109,40
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι4.042,564.042,56
Ζημίες εις νέο-139.973,97-63.151,96
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Ν. ΦΟΙΡΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 707205
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 748187
ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1442
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 5777

Tags: , , , ,