998377518

ΑΦΟΙ Α ΔΗΜΟΓΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΟΥ: ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65984
Γ.Ε.ΜΗ.: 44824207000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΑΦΟΙ Α ΔΗΜΟΓΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65984 - Γ.Ε.ΜΗ. 44824207000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.961,501.601,50360,001.961,501.601,50360,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως36,0036,0036,0036,00
1.997,501.601,50396,001.997,501.601,50396,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα338.096,17338.096,17338.096,17338.096,17
3. Κτίρια και τεχνικά έργα537.473,80116.792,56420.681,24537.473,8080.211,59457.262,21
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός1.441,751.441,710,041.441,751.441,710,04
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)877.011,72118.234,27758.777,45877.011,7281.653,30795.358,42
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)758.777,45795.358,42
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι24.180,0024.180,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο37.489,9253.352,14
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας8,428,42
37.498,3453.360,56
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)61.678,3477.540,56
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 9.600,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο96.000,0096.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-122.884,96-99.618,71
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-26.884,96-3.618,71
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών599.159,37618.008,89
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές193.912,81192.815,46
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)15.266,3615.266,36
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων30.511,0343.256,76
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.249,682.928,72
11. Πιστωτές διάφοροι4.637,504.637,50
248.577,38258.904,80
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)847.736,75876.913,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)820.851,79873.294,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)820.851,79873.294,98
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)41.062,2440.955,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως41.062,2440.955,41
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως64.328,4973.058,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-23.266,25-32.103,51
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-23.266,25-32.103,51
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-23.266,25-32.103,51
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων36.580,9739.761,93
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος36.580,970,0039.761,930,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-23.266,25-32.103,51
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-23.266,25-32.103,51
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-99.618,71-67.515,20
-122.884,96-99.618,71
Ζημίες εις νέο-122.884,96-99.618,71
ΣΑΛΑΜΙΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΓΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Φ105102
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΓΛΗΣ
ΑΔΤ Σ525559
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΡΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ598491

Tags: , , , ,