094081993

ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ-ΣΙΔΗΡΑ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μέταλλα-Μεταλλεύματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 30745/02/Β/94/02(07)
Γ.Ε.ΜΗ.: 44331307000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ-ΣΙΔΗΡΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30745/02/Β/94/02(07) - Γ.Ε.ΜΗ. 44331307000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.007,843.007,840,003.007,843.007,840,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου8.301,478.301,470,008.301,478.301,470,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως127.289,74122.901,944.387,80127.289,74121.381,945.907,80
138.599,05134.211,254.387,80138.599,05132.691,255.907,80
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα56.000,000,0056.000,0056.000,000,0056.000,00
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση148.085,110,00148.085,11148.085,110,00148.085,11
3. Κτίρια και τεχνικά έργα962.932,10407.536,95555.395,15923.207,02348.121,36575.085,66
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός169.185,69154.416,4714.769,22163.165,25146.186,5216.978,73
5. Μεταφορικά Μέσα84.508,8372.334,4412.174,3983.532,8365.551,3017.981,53
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός224.488,75215.543,978.944,78221.657,17211.088,5710.568,60
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.645.200,48849.831,83795.368,651.595.647,38770.947,75824.699,63
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις12.368,1213.970,12
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)807.736,77838.669,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα2.864.938,352.898.980,87
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα185.107,64165.821,25
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.456.532,22499.884,38
3.506.578,213.564.686,50
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.789.719,201.554.950,14
Μείον: Προβλέψεις37.031,331.752.687,8737.031,331.517.918,81
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου17.750,0041.213,90
- Στις τράπεζες για είσπραξη0,0012.113,00
- Στις τράπεζες για εγγύηση123.210,00140.960,00128.900,00182.226,90
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου35.650,00151.697,50
- Στις τράπεζες για εγγύηση560.105,90595.755,901.802.117,981.953.815,48
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)141.124,08141.124,08
11. Χρεώστες διάφοροι15.263,8737.532,84
2.645.791,723.832.618,11
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές52,4252,42
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο29.830,355.317,03
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας57.214,19119.669,60
87.044,54124.986,63
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)6.239.466,897.522.343,66
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 150.000,00 μετοχές των 3,94 ευρώ)
1. Καταβλημένο591.000,00591.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων24.441,07411,39
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό90.882,9090.882,90
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων376.221,48376.221,48
467.104,38467.104,38
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο6.590,75
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-102.737,87
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)979.807,581.065.106,52
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις0,00195,08
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού300.070,00427.330,00
2. Δάνεια Τραπεζών300.000,000,00
600.070,00427.330,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές421.577,99339.731,09
2. Γραμμάτια πληρωτέα7.205,9411.323,62
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)3.081.719,613.340.162,30
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων1.773.918,662.879.503,15
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη5.389,81112.876,72
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί18.692,9524.875,54
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση127.260,00127.260,00
11. Πιστωτές διάφοροι35.948,9238.557,19
5.471.713,886.874.289,61
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)6.071.783,887.301.619,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)7.051.591,468.366.921,21
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως19.028,6219.028,62
Σημειώσεις : ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.200.000 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.200.000 ΕΥΡΩ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)7.051.591,468.366.921,21
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως19.028,6219.028,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)4.874.651,747.965.892,13
Μείον: Κόστος πωλήσεων3.869.342,666.601.018,40
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.005.309,081.364.873,73
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως4.565,1553.052,92
ΣΥΝΟΛΟ1.009.874,231.417.926,65
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας400.053,64461.246,32
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως477.099,55877.153,19559.164,831.020.411,15
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως132.721,04397.515,50
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα2.515,23378,57
Μείον: 2. Έξοδα και ζημίες συμμ/χών & χρεογράφων0,002.261,98
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα238.793,28-236.278,05322.140,81-324.024,22
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-103.557,0173.491,28
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα195,08519,13
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,00195,087.200,007.719,13
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα814,35593,51
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες380,000,00
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,001.194,35-999,27132,00725,516.993,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-104.556,2880.484,90
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων76.163,5582.107,66
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος76.163,550,0082.107,660,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-104.556,2880.484,90
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-104.556,2880.484,90
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.6.590,75-38.804,80
-97.965,5341.680,10
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,0024.508,57
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι4.772,349.284,97
Ζημίες εις νέο-102.737,877.886,56
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,001.295,81
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο-102.737,876.590,75
-102.737,877.886,56
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 153015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 273341
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 18809 Α ΤΑΞΕΩΣ
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗ Α.Ε.Β.Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΣΙΔΗΡΑ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗ Α.Ε.Β.Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ – ΣΙΔΗΡΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Για την αντιμετώπιση σχετικών ζημιών από απαιτήσεις οι οποίες καθυστερούν από μακρού χρόνου και κρίνονται ως επισφαλείς ύψους € 334 χιλ περίπου, η σχηματισθείσα πρόβλεψη ποσού € 37 χιλ υπολείπεται αυτής που θα έπρεπε να είχε σχηματισθεί κατά € 200 χιλ. Εξ’ αιτίας του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής η αξία των απαιτήσεων, των αποτελεσμάτων χρήσεως και των ιδίων κεφαλαίων εμφανίζεται βελτιωμένη κατά € 200 χιλ. 2) Η Εταιρεία βασιζόμενη στο άρθρο 10 του Ν. 2065/92 και την υπ’αριθμ.205/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως, δεν σχημάτισε πρόβλεψη αποζημιώσεως λόγω εξόδου από την υπηρεσία για το σύνολο του προσωπικού της. Εάν η Εταιρεία σχημάτιζε πρόβλεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των € 50 χιλ. με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά € 50 χιλ ενώ τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 50 χιλ.. 3) Οι φορολογικές δηλώσεις και τα Βιβλία της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις Φορολογικές Αρχές για τη διαχειριστική χρήση 2010 με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗ Α.Ε.Β.Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ – ΣΙΔΗΡΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του Κωδ. Ν. 2190/1920. Άλλο Θέμα Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΕΛΗΚΛΙΤΣΙΩΤΗ Α.Ε.Β.Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ – ΣΙΔΗΡΑ» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 31 Μαίου 2012 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, εξαιτίας μη σχηματισμού επαρκών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και για ανέλεγκτη φορολογικά χρήση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γεώργιος Γερασίμου Βρεττός Α.Μ.ΣΟΕΛ 15651 FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ Χέϋδεν 8 – Αθήνα 104 34 Α.Μ.ΣΟΕΛ 160

Tags: , , , ,