094199983

ΑΓΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33413/61/B/95/06
Γ.Ε.ΜΗ.: 31783657000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΑΓΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33413/61/B/95/06 - Γ.Ε.ΜΗ. 31783657000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα22.597,2122.597,2122.597,2122.597,21
3. Κτίρια και τεχνικά έργα201.936,41137.225,1264.711,29201.936,41127.190,9474.745,47
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός60.091,3258.692,271.399,0560.091,3258.214,031.877,29
5. Μεταφορικά Μέσα16.287,6016.287,580,0216.287,6016.287,580,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός11.394,879.605,021.789,8511.394,879.219,652.175,22
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές440,21440,21440,21440,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)312.747,62221.809,9990.937,63312.747,62210.912,20101.835,42
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)90.937,63101.835,42
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.104.628,5973.059,86
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες295.113,42258.389,67
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου312,112.078,65
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)19.763,6919.763,69
11. Χρεώστες διάφοροι10.006,789.022,10
325.196,00289.254,11
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο6.612,776.111,21
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας252,57234,88
6.865,346.346,09
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)436.689,93368.660,06
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων148,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 50.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο150.000,00150.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά773,62773,62
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-44.643,13-55.470,72
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-227.702,78-172.232,06
-272.345,91-227.702,78
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-121.572,29-76.929,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις35.000,0035.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές602.573,42505.336,85
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.083,232.988,02
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.563,851.727,01
11. Πιστωτές διάφοροι6.656,852.372,76
613.877,35512.424,64
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)648.877,35547.424,64
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα471,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)527.776,06470.495,48
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία17.500,0014.659,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)527.776,06470.495,48
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων17.500,0014.659,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)121.679,01122.474,49
Μείον: Κόστος πωλήσεων114.926,79104.776,56
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως6.752,2217.697,93
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας25.440,3621.233,11
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως24.132,5749.572,9350.105,5771.338,68
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-42.820,71-53.640,75
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα3,287,92
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα911,49-908,211.046,51-1.038,59
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-43.728,92-54.679,34
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα31,5923,76
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων400,00431,59-431,59
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-44.160,51-54.703,10
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων10.897,7912.024,97
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος10.897,790,0012.024,970,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-44.160,51-54.703,10
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-44.160,51-54.703,10
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-227.702,78-172.232,06
-271.863,29-226.935,16
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι482,62767,62
Ζημίες εις νέο-272.345,91-227.702,78
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 512018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΤΖΑΚΛΙΔΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ
ΑΔΤ Λ 222566
Η ΠΡΟΙΣ.ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΒ 892451

Tags: , , , ,