999631406

ΑΙΓΕΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΔΙΩΤ.ΕΠΙΧ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 52454/01/B/02/462
Γ.Ε.ΜΗ.: 004848301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΑΙΓΕΥΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52454/01/B/02/462 - Γ.Ε.ΜΗ. 004848301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.753,671.753,670,001.753,671.753,670,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα6.920,006.379,15540,856.920,005.714,151.205,85
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός28.333,6028.332,481,1228.333,6028.210,34123,26
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)35.253,6034.711,63541,9735.253,6033.924,491.329,11
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.167,003.167,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)3.708,974.496,11
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες27.965,7533.551,15
11. Χρεώστες διάφοροι310.470,70310.247,83
338.436,45343.798,98
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο344,66199,56
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας196,31196,31
540,97395,87
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)338.977,42344.194,85
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.200,00 μετοχές των 50,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό4.500,004.500,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-19.235,04-16.187,82
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-35.878,87-19.691,05
-55.113,91-35.878,87
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων15.300,003.600,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI)24.686,0932.221,13
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές8.120,986.644,98
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)976,19
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων307.875,69307.875,69
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη116,47693,50
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί910,971.255,66
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)318.000,30316.469,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)342.686,39348.690,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)342.686,39348.690,96
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)6.305,0010.180,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως6.305,0010.180,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας25.505,4526.240,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-19.200,45-16.060,32
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα68,48-68,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-19.200,45-16.128,80
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα34,5934,59-34,5959,0259,02-59,02
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-19.235,04-16.187,82
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-19.235,04-16.187,82
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-19.235,04-16.187,82
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-35.878,87-19.691,05
-55.113,91-35.878,87
Ζημίες εις νέο-55.113,91-35.878,87
ΜΕΛΙΣΣΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Λεωνίδας Ιωάννης Λάζος
Η 477239/1970
Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Τζανετάτος
Σ 549370/1997
Ο Λογιστής
Εμμανουήλ Βονδικάκης
ΟΕΕ Α΄ Τάξης 5135

Tags: , , , ,