099709466

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 77213827000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 77213827000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.141,011.140,940,071.141,011.140,940,07
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως2.727,752.727,630,122.727,752.727,630,12
3.868,763.868,570,193.868,763.868,570,19
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός202,37202,320,05202,37202,320,05
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός13.469,8513.469,260,5913.469,8513.469,260,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)13.672,2213.671,580,6413.672,2213.671,580,64
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,640,64
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες10.325,101.230,00
11. Χρεώστες διάφοροι511,85
10.325,101.741,85
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο15.948,3620.514,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας41,6325,19
15.989,9920.539,55
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)26.315,0922.281,40
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.235,921.946,01
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)20.235,9219.946,01
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη548,99540,22
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί22,6811,34
10. Μερίσματα πληρωτέα5.508,331.784,66
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)6.080,002.336,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)26.315,9222.282,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)26.315,9222.282,23
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)10.500,0011.790,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως10.500,0011.790,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας660,50301,04
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως2.562,213.222,716.840,677.141,71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.277,294.648,29
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα0,20-0,207,54-7,54
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.277,094.640,75
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα23,4323,43-23,4324,7924,79-24,79
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)7.253,664.615,96
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων7.253,664.615,96
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως7.253,664.615,96
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-1.809,22
7.253,662.806,74
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1.455,42928,15
Κέρδη προς διάθεση5.798,241.878,59
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό289,9193,93
2. Πρώτο μέρισμα5.508,331.784,66
5.798,241.878,59
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ AE960401 ΑΜ.ΟΕ 0018961Tags: , , , ,