094294187

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ. ΜΙΑΡΗ-ΑΡΤΟΣΚ/ΤΑ-ΖΑΧΑΡ/ΚΗ-ΕΤ.ΦΑΓΗΤΑ ΑΒΕΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 29564/92/B/93/13
Γ.Ε.ΜΗ.: 033106133000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ. ΜΙΑΡΗ-ΑΡΤΟΣΚ/ΤΑ-ΖΑΧΑΡ/ΚΗ-ΕΤ.ΦΑΓΗΤΑ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 29564/92/B/93/13 - Γ.Ε.ΜΗ. 033106133000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα16.691,806.365,0610.326,7416.691,805.609,8311.081,97
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός24.065,7022.493,871.571,8324.065,7022.201,671.864,03
5. Μεταφορικά Μέσα61.269,4958.699,442.570,0559.269,4958.309,44960,05
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός33.375,6928.142,125.233,5733.375,6926.346,127.029,57
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)135.402,68115.700,4919.702,19133.402,68112.467,0620.935,62
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)19.702,1920.935,62
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.4.240,537.272,70
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες121.275,78115.338,98
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου25.000,0029.720,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)2.509,462.509,46
11. Χρεώστες διάφοροι6.480,415.439,85
155.265,65153.008,29
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο148.639,54143.070,78
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας546,8116.861,30
149.186,35159.932,08
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)308.692,53320.213,07
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 40.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο120.000,00120.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.082,115.202,94
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο51.546,9934.842,76
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)177.629,10160.045,70
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές44.311,9167.108,73
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)33.757,5652.001,97
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων43.131,5841.375,29
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη23.583,2014.158,23
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.907,276.384,67
11. Πιστωτές διάφοροι74,1074,10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)150.765,62181.102,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)328.394,72341.148,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)328.394,72341.148,69
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)281.436,19305.983,80
Μείον: Κόστος πωλήσεων176.404,20192.391,51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως105.031,99113.592,29
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας29.216,0831.758,46
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως45.715,5774.931,6556.740,6688.499,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως30.100,3425.093,17
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα7.484,90-7.484,905.582,11-5.582,11
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως22.615,4419.511,06
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα152,75231,73
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,00152,75-152,7518,26249,99-249,99
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)22.462,6919.261,07
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων3.233,432.217,26
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος3.233,430,002.217,260,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων22.462,6919.261,07
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως22.462,6919.261,07
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.34.842,7620.584,81
57.305,4539.845,88
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος4.879,294.252,71
Κέρδη προς διάθεση52.426,1635.593,17
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό879,17750,41
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο51.546,9934.842,76
52.426,1635.593,17
ΚΕΡΚΥΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ 820560
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 753662
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 756120 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 375 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,