094157771

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16084/26/Β/87/011
Γ.Ε.ΜΗ.: 14782645000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 25 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16084/26/Β/87/011 - Γ.Ε.ΜΗ. 14782645000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως28.622,6024.222,754.399,8523.368,3222.272,911.095,41
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.058.223,820,001.058.223,821.058.223,820,001.058.223,82
3. Κτίρια και τεχνικά έργα5.374.863,093.975.911,341.398.951,755.238.644,533.610.255,281.628.389,25
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός143.668,72118.314,5525.354,17126.898,11112.078,2914.819,82
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός949.123,06639.410,26309.712,80939.074,29591.807,38347.266,91
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές0,000,000,0022.774,520,0022.774,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)7.525.878,694.733.636,152.792.242,547.385.615,274.314.140,953.071.474,32
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις557,59557,59
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις529,72529,72
1.087,311.087,31
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)2.793.329,853.072.561,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.18.733,7019.313,91
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες104.589,59107.844,45
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου39.773,3013.396,30
11. Χρεώστες διάφοροι189.514,80280.755,64
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων1.400,00
335.277,69401.996,39
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα150.000,000,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις319,37-319,370,00
149.680,630,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο5.339,742.052,59
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας610.280,04575.737,21
615.619,78577.789,80
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)1.119.311,80999.100,10
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα15.289,9015.812,40
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 222.512,00 μετοχές των 14,67 ευρώ)
1. Καταβλημένο3.264.251,043.264.251,04
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων0,00117,72
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού1.027.037,38653.093,67
1.027.037,38653.211,39
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό26.807,5026.807,50
3. Ειδικά αποθεματικά428,75428,75
27.236,2527.236,25
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-312.581,69-145.325,72
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-378.362,36-238.091,18
-690.944,05-383.416,90
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)3.627.580,623.561.281,78
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών186.186,76227.076,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές21.904,5586.725,41
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)362,86119.246,50
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,280,00
4. Προκαταβολές πελατών16.649,57624,37
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.463,487.773,53
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί37.158,1433.722,21
11. Πιστωτές διάφοροι36.997,8549.784,98
117.536,73297.877,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)303.723,49524.953,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα1.027,292.334,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)3.932.331,404.088.569,54
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία3.299,293.299,29
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών520.867,50520.867,50
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως3.689.665,971.251.265,97
4.213.832,761.775.432,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)3.932.331,404.088.569,54
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων3.299,293.299,29
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών520.867,50520.867,50
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως3.689.665,971.251.265,97
4.213.832,761.775.432,76
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)750.781,62818.242,79
Μείον: Κόστος πωλήσεων987.442,69967.631,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-236.661,07-149.388,93
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως9.205,2841.613,81
ΣΥΝΟΛΟ-227.455,79-107.775,12
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας117.871,8081.045,18
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως39.938,14157.809,9427.605,34108.650,52
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-385.265,73-216.425,64
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα9.561,0812.833,21
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα26.885,50-17.324,4224.851,98-12.018,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-402.590,15-228.444,41
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα85.904,5585.984,22
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη77,00191,00
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων6.261,0092.242,550,0086.175,22
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα144,41565,49
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,0079,17
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,00144,4192.098,1437,19681,8585.493,37
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-310.492,01-142.951,04
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων394.504,21346.547,40
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος394.504,210,00346.547,400,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-310.492,01-142.951,04
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-310.492,01-142.951,04
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-378.362,36-238.091,18
-688.854,37-381.042,22
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι2.089,682.374,68
Ζημίες εις νέο-690.944,05-383.416,90
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Φ 135745/2001
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΥ ΣΥΛΒΙΑ
ΑΔΤ Ν 480923/1988
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Π524407/1990 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 8728 Α\\' ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,