094344017

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 26373/62/Β/92/138
Γ.Ε.ΜΗ.: 57663804000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ − ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26373/62/Β/92/138 - Γ.Ε.ΜΗ. 57663804000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα366.912,760,00366.912,76262.080,54262.080,54
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.025.925,661.538.031,96487.893,701.711.901,011.172.105,13539.795,88
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός2.089.426,522.018.741,5270.685,002.089.426,521.937.087,59152.338,93
5. Μεταφορικά Μέσα52.341,0851.764,97576,1152.341,0846.844,975.496,11
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός76.414,7576.214,20200,5576.414,7573.817,882.596,87
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)4.611.020,773.684.752,65926.268,124.192.163,903.229.855,57962.308,33
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.641,232.641,23
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)928.909,35964.949,56
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα37.291,1425.301,82
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα225.825,21263.696,78
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.64.108,8042.590,12
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων10.501,19404,27
337.726,34331.992,99
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες64.649,3594.564,65
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου76.998,1514.685,90
- Στις τράπεζες για είσπραξη34.364,76111.362,9120.344,1135.030,01
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)16.710,0040.153,16
11. Χρεώστες διάφοροι10.272,271.070,73
202.994,53170.818,55
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.759,714.256,67
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας539.526,67697.670,18
541.286,38701.926,85
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.082.007,251.204.738,39
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 791.200,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο2.318.216,002.318.216,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού15.050,0037.625,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό31.439,0631.439,06
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων609.055,82609.055,82
640.494,88640.494,88
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-80.858,59-209.531,47
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-981.216,40-924.836,22
-1.062.074,99-1.134.367,69
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.911.685,891.861.968,19
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις14.400,009.500,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές22.354,3278.309,94
4. Προκαταβολές πελατών3.373,143.223,65
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη345,1918.095,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.564,476.814,78
11. Πιστωτές διάφοροι52.193,59191.775,78
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)84.830,71298.219,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)2.010.916,602.169.687,95
Σημείωση:1.Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στις 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του 2065/92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)2.010.916,602.169.687,95
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)990.588,97945.142,55
Μείον: Κόστος πωλήσεων983.278,261.017.851,49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.310,71-72.708,94
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.579,081.310,39
ΣΥΝΟΛΟ8.889,79-71.398,55
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας57.941,94117.028,27
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως58.575,61116.517,5570.007,09187.035,36
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-107.627,76-258.433,91
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα20.892,2011.074,56
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα959,2319.932,971.164,899.909,67
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-87.694,79-248.524,24
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα22.575,0022.575,0052376,5052.376,5052.376,50
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα73,2173,2122.501,79
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-65.193,00-196.147,74
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων189.191,50281.663,04
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος189.191,500,00281.663,040,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-65.193,00-196.147,74
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-65.193,00-196.147,74
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-1.134.367,69-924.836,22
(+): Αποθεματικά προς διάθεση153.151,29
-1.046.409,40-1.120.983,96
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι15.665,5913.383,73
Ζημίες εις νέο-1.062.074,99-1.134.367,69
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΔΤ: ΑΙ 190246
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔT: Σ 331817
ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 1442
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔT: T 811108
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 5777

Tags: , , , ,