094229549

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μηχανήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17799/01ΛΤ/Β/88/376
Γ.Ε.ΜΗ.: 84275702000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17799/01ΛΤ/Β/88/376 - Γ.Ε.ΜΗ. 84275702000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.703,552.703,540,012.703,552.703,540,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα44.187,1635.055,449.131,7244.187,1633.554,3410.632,82
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός211.894,33200.811,1611.083,17208.625,54198.582,9110.042,63
5. Μεταφορικά Μέσα76.507,0846.927,4629.579,6276.507,0840.613,2135.893,87
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός189.952,47185.555,084.397,39189.952,47182.111,387.841,09
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)522.541,04468.349,1454.191,90519.272,25454.861,8464.410,41
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις10.417,1710.417,17
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)64.609,0774.827,58
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα53.032,2054.777,17
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα33.419,0433.419,04
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.54.453,8852.680,48
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων21.440,507.300,14
162.345,62148.176,83
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες346.447,85180.213,78
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου108.283,4446.786,40
- Στις τράπεζες για εγγύηση10.000,0056.786,40
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)1.848,071.848,07
11. Χρεώστες διάφοροι52,75102,25
456.632,11238.950,50
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο930,35180,44
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.001,45708,09
2.931,80888,53
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)621.909,53388.015,86
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 10.480,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο314.400,00314.400,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό34.774,5834.774,58
4. Έκτακτα αποθεματικά44.020,5444.020,54
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων974,25974,25
79.769,3779.769,37
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-139.724,45-113.053,59
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-841.935,44-728.881,85
-981.659,89-841.935,44
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-587.490,52-447.766,07
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών113.373,94116.344,95
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές46.584,9334.565,76
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)75.384,5950.120,10
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων17.589,6830.923,61
4. Προκαταβολές πελατών97.540,007.610,36
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη218.830,87164.648,95
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί612.493,87410.168,71
11. Πιστωτές διάφοροι92.211,2596.227,08
1.160.635,19794.264,57
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.274.009,13910.609,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)686.518,61462.843,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)686.518,61462.843,45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)932.419,30719.194,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων776.188,33523.950,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως156.230,97195.244,73
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας142.074,80141.816,45
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως96.556,42238.631,22101.084,17242.900,62
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-82.400,25-47.655,89
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5.248,31-5.248,3119.281,59-19.281,59
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-87.648,56-66.937,48
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα52.075,8952.075,89-52.075,8946.116,1146.116,11-46.116,11
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-139.724,45-113.053,59
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων13.487,3019.483,51
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος13.487,300,0019.483,510,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-139.724,45-113.053,59
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-139.724,45-113.053,59
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-841.935,44-728.881,85
-981.659,89-841.935,44
Ζημίες εις νέο-981.659,89-841.935,44
ΑΙΓΑΛΕΩ, 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΙΧΑΛΗΣ
Χ161234
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ. ΜΙΧΑΛΗ
ΑΕ584479
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ
ΑΒ595414