094028402

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε.».

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: α) η εμπορία σιδήρου, μηχανών ανταλλακτικών, οικοδομικών ειδών και γενικώς παντός βιομηχανίας και βιοτεχνίας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 9656/12/Β/86/10
Γ.Ε.ΜΗ.: 046132722000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
45 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε.».
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 45 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9656/12/Β/86/10 - Γ.Ε.ΜΗ. 046132722000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως117,65117,640,01117,65117,640,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα20.629,6320.629,600,0320.629,6319.689,61940,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός33.197,3132.522,60674,7132.945,2930.842,452.102,84
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)53.826,9453.152,20674,7453.574,9250.532,063.042,86
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)674,743.042,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα446.469,16454.546,58
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες46.326,62107.108,13
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου8.001,118.001,11
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου4.000,006.914,64
11. Χρεώστες διάφοροι12.752,8211.677,54
71.080,55133.701,42
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο409,96756,52
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας841,347.656,76
1.251,308.413,28
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)518.801,01596.661,28
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων187,50208,53
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 3.000,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο88.050,0088.050,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό10.607,1810.607,18
4. Έκτακτα αποθεματικά8.425,418.425,41
19.032,5919.032,59
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-36.573,00-74.288,88
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-111.555,97-37.267,09
-148.128,97-111.555,97
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-41.046,38-4.473,38
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές18.649,5128.417,52
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)34.465,0081.903,97
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων16.211,8531.784,46
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη40,00195,44
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί432,481.081,82
11. Πιστωτές διάφοροι490.434,28460.407,18
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)560.233,12603.790,39
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα476,52595,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)519.663,26599.912,68
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών0,001.600,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)519.663,26599.912,68
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών0,001.600,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)92.075,22143.498,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων88.680,37157.258,42
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως3.394,85-13.760,42
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας6.221,5616.841,38
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως31.484,9237.706,4841.049,1157.890,49
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-34.311,63-71.650,91
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα14,217,93
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.784,19-1.769,982.302,35-2.294,42
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-36.081,61-73.945,33
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,03343,55
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων491,36491,39-491,390,00343,55-343,55
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-36.573,00-74.288,88
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.620,146.507,51
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.620,140,006.507,510,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-36.573,00-74.288,88
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-36.573,00-74.288,88
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-111.555,97-37.267,09
-148.128,97-111.555,97
Ζημίες εις νέο-148.128,97-111.555,97
ΧΑΛΚΙΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΛΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 331105
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΙΡΗΝΗ Ι. ΛΟΥΚΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 580936
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 986129

Tags: , , , ,