094002287

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - Δ.Τ. ΑΒΕΝΑ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 9647/12/Β/86/1
Γ.Ε.ΜΗ.: 46131922000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
55 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 55 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9647/12/Β/86/1 - Γ.Ε.ΜΗ. 46131922000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα67.461,4867.461,460,0267.461,4862.597,374.864,11
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός8.021,506.299,641.721,865.542,375.542,300,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)75.482,9873.761,101.721,8873.003,8568.139,674.864,18
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.721,884.864,18
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα34.704,4924.788,92
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα303.367,63228.924,77
338.072,12253.713,69
ΙΙ. Απαιτήσεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου0,006.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι115.709,46151.995,60
115.709,46157.995,60
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο570,351.826,97
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας740.131,05746.056,07
740.701,40747.883,04
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.194.482,981.159.592,33
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων0,001.137,20
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα7.671,8010.742,67
7.671,8011.879,87
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 20.622,00 μετοχές των 31,25 ευρώ)
1. Καταβλημένο644.437,50644.437,50
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων84.403,5945,16
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό55.047,9055.047,90
4. Έκτακτα αποθεματικά213.769,27213.769,27
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων69.917,3169.917,31
338.734,48338.734,48
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο96.443,1096.443,10
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-8.502,810,00
87.940,2996.443,10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.155.515,861.079.660,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές758,4212.568,84
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων3.685,5828.928,14
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.177,207.378,91
11. Πιστωτές διάφοροι4.826,0014.886,65
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)15.447,2063.762,54
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού32.913,6032.913,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)1.203.876,661.176.336,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.203.876,661.176.336,38
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)53.576,6692.379,08
Μείον: Κόστος πωλήσεων18.063,3113.697,57
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως35.513,3578.681,51
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας10.642,7510.181,53
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως11.432,3022.075,0513.597,1323.778,66
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως13.438,3054.902,85
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα967,08-967,08374,29-374,29
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως12.471,2254.528,56
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα6.153,74325,00
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων7.705,4713.859,21-13.859,210,00325,00-325,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-1.387,9954.203,56
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων5.621,4310.281,89
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος5.621,430,0010.281,890,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-1.387,9954.203,56
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-1.387,9954.203,56
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.96.443,1062.591,15
95.055,11116.794,71
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος7.114,8218.569,93
Κέρδη προς διάθεση87.940,2998.224,78
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,001.781,68
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο87.940,2996.443,10
87.940,2998.224,78
ΧΑΛΚΙΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ Ι. ΛΟΥΚΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 580936
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΛΟΥΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ311105
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 986129

Tags: , , , ,