094068368

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Γ. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ» Α.Ε.

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΗΡΗΙΔΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12151/80/Β/86/114
Γ.Ε.ΜΗ.: 124037599000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
33 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Γ. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ» Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 33 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12151/80/Β/86/114 - Γ.Ε.ΜΗ. 124037599000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως9.777,598.955,99821,608.956,098.955,990,10
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα783.142,25783.142,25783.142,25783.142,25
3. Κτίρια και τεχνικά έργα3.292.051,793.024.183,35267.868,442.460.329,872.162.116,92298.212,95
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός189.485,58159.339,6830.145,90189.485,58147.829,4141.656,17
5. Μεταφορικά Μέσα105.743,06101.915,923.827,14105.743,0695.398,4810.344,58
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός742.733,48693.567,9449.165,54733.517,18667.736,5065.780,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)5.113.156,163.979.006,891.134.149,274.272.217,943.073.081,311.199.136,63
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.013,941.013,94
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.135.163,211.200.150,57
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.596,26
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες825.587,13712.180,94
11. Χρεώστες διάφοροι1.865,86
827.452,99712.180,94
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο59.064,5777.053,38
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας29,837.630,94
59.094,4084.684,32
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)887.143,65796.865,26
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 64.300,00 μετοχές των 14,67 ευρώ)
1. Καταβλημένο943.281,00921.276,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων236.185,75236.185,75
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού445.512,54445.512,54
681.698,29681.698,29
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό20.542,9220.542,92
4. Έκτακτα αποθεματικά45.372,9545.372,95
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων391.346,11318.261,11
457.261,98384.176,98
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-75.556,09-5.190,66
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-782.555,93-853.433,65
-858.112,02-858.624,31
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.224.129,251.128.526,96
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές28.752,2877.003,03
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.720,958.482,50
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί721.472,58748.687,79
11. Πιστωτές διάφοροι46.053,4034.315,65
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)798.999,21868.488,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)2.023.128,461.997.015,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)2.023.128,461.997.015,93
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)711.673,06837.421,43
Μείον: Κόστος πωλήσεων642.532,04736.208,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως69.141,02101.212,47
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως72,86
ΣΥΝΟΛΟ69.213,88101.212,47
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας80.888,1858.366,77
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως2.621,1083.509,286.364,6564.731,42
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-14.295,4036.481,05
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα722,67-722,67333,00-333,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-15.018,0736.148,05
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,001.666,48
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων0,000,000,001.666,48
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα16.456,86
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες220,66
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων44.081,1660.538,02-60.538,0242.784,5343.005,19-41.338,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-75.556,09-5.190,66
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων154.191,10212.109,67
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος154.191,100,00212.109,670,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-75.556,09-5.190,66
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-75.556,09-5.190,66
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-782.555,93-853.433,65
-858.112,02-858.624,31
Ζημίες εις νέο-858.112,02-858.624,31
ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΡΟΔΟΥ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Λ393255
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΑ800155
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ951334

Tags: , , , ,