800344382

ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αμμοβολές, υδροβολές, βαφές και καθαρισμοί πλοίων, βιομηχανιών, εγκαταστάσεων, ναυπηγείων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά-Ηλεκτρομηχανολογικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 117357822000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 117357822000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός435.384,1356.319,96379.064,170,000,000,00
5. Μεταφορικά Μέσα63.348,019.484,6953.863,320,000,000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός11.578,851.205,7310.373,120,000,000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)510.310,9967.010,38443.300,610,000,000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)443.300,610,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.15.963,300,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες279.081,140,00
Μείον: Προβλέψεις0,00279.081,140,00
11. Χρεώστες διάφοροι223.014,300,00
502.095,440,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο402,980,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2,510,00
405,490,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)518.464,230,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 800,00 μετοχές των 60,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο48.000,000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό4.237,120,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο78.871,750,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)131.108,870,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές708.452,530,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη20.485,710,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)728.938,240,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα101.717,730,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)961.764,840,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)961.764,840,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (25.8.2011 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)381.020,460,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων226.468,820,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως154.551,640,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας21.775,800,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως26.745,8248.521,620,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως106.030,020,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα99,00-99,000,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως105.931,020,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα3,003,00-3,000,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)105.928,020,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων67.010,380,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος67.010,380,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων105.928,020,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως105.928,020,00
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος22.819,150,00
Κέρδη προς διάθεση83.108,870,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό4.237,120,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο78.871,750,00
83.108,870,00
ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 488954Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 986129

Tags: , , , ,