999509161

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΞΥΛΟΥ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γραφικές τέχνες-Εκδόσεις-Εκτυπώσεις
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54804/04/Β/03/54(04)
Γ.Ε.ΜΗ.: 5635101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΞΥΛΟΥ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54804/04/Β/03/54(04) - Γ.Ε.ΜΗ. 5635101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός250.146,31107.774,61142.371,70276.646,30161.592,08115.054,22
5. Μεταφορικά Μέσα39.726,2319.574,0720.152,1639.726,2313.919,6025.806,63
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός96.004,8591.054,324.950,5388.883,6280.410,628.473,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)385.877,39218.403,00167.474,39405.256,15255.922,30149.333,85
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις708,00708,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)168.182,39150.041,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.72.477,8276.746,20
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων816,5020.112,18
73.294,3296.858,38
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες871.133,251.007.745,11
Μείον: Προβλέψεις43.815,78827.317,4735.097,51972.647,60
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση9.000,006.500,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου86.930,6618.816,03
11. Χρεώστες διάφοροι58.988,0259.076,79
982.236,151.057.040,42
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο367.302,55178.889,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας237.196,51411.110,96
604.499,06590.000,88
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.660.029,531.743.899,68
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.490,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο73.081,5073.081,50
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό39.630,0928.721,78
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο667.844,60462.676,31
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)780.556,19564.479,59
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές897.706,77932.825,35
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)5.665,0566.362,65
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,0033.333,43
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη80.644,49107.386,73
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί15.931,7928.503,22
11. Πιστωτές διάφοροι13.837,07150.214,56
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.013.785,171.318.625,94
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού33.870,5610.836,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)1.828.211,921.893.941,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.828.211,921.893.941,53
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.744.136,542.218.598,14
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.110.548,411.340.866,69
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως633.588,13877.731,45
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.056,624.293,77
ΣΥΝΟΛΟ634.644,75882.025,22
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας69.211,06134.394,30
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως267.857,02337.068,08370.499,23504.893,53
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως297.576,67377.131,69
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα531,06-531,062.576,04-2.576,04
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως297.045,61374.555,65
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη3.106,173.106,170,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα18.725,651.943,34
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους8.718,2727.443,92-24.337,7511.146,2113.089,55-13.089,55
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)272.707,86361.466,10
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων38.116,78293.642,45
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος38.116,780,00293.642,450,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων272.707,86361.466,10
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως272.707,86361.466,10
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.462.676,31189.130,15
735.384,17550.596,25
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος56.631,2673.461,30
Κέρδη προς διάθεση678.752,91477.134,95
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό10.908,3114.458,64
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο667.844,60462.676,31
678.752,91477.134,95
ΣΠΑΤΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΩΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ-078410
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ-512726
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ-061276

Tags: , , , ,