998559885

CERS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

Γ.Ε.ΜΗ.: 871201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
CERS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 871201000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.516,271.516,270,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός30.790,0026.293,804.496,20
5. Μεταφορικά Μέσα12.500,001.666,6710.833,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)43.290,0027.960,4715.329,53
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)15.329,53
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες295.710,87
11. Χρεώστες διάφοροι3.273,23
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο108.963,28
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας186.675,40
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)594.622,78
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο75.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό7.671,51
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο145.758,62
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)228.430,13
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές54.106,81
2. Γραμμάτια πληρωτέα99.071,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη44.465,86
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί9.296,84
11. Πιστωτές διάφοροι174.581,47
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)381.522,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)609.952,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)609.952,31
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)874.885,87
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως874.885,87
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας689.699,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως185.186,39
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως185.186,39
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)185.186,39
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων27.960,47
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος27.960,470,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων185.186,39
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως185.186,39
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι37.037,28
Κέρδη προς διάθεση148.149,11
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό7.407,46
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο140.741,65
148.149,11
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤ Χ501442Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΙΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
Ν804984

Tags: , , , ,