094294058

CORCYRA TRAVEL SERVICES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27378/92/B/92/12
Γ.Ε.ΜΗ.: 033682733000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
CORCYRA TRAVEL SERVICES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27378/92/B/92/12 - Γ.Ε.ΜΗ. 033682733000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.704,812.704,800,012.704,812.704,800,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως14.952,6814.203,51749,1714.952,6813.179,461.773,22
17.657,4916.908,31749,1817.657,4915.884,261.773,23
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα7.788,532.659,255.129,287.788,532.309,255.479,28
5. Μεταφορικά Μέσα1.800,001.372,50427,501.800,001.102,50697,50
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός85.457,5483.517,211.940,3381.304,6480.878,02426,62
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)95.046,0787.548,967.497,1190.893,1784.289,776.603,40
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.295,601.295,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)8.792,717.899,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες104.267,44198.257,35
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου40.000,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες23.010,00
11. Χρεώστες διάφοροι557,222.001,14
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων39,0339,03
167.873,69200.297,52
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο633.614,77550.633,04
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας25.255,8754.156,08
658.870,64604.789,12
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)826.744,33805.086,64
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα7.690,58
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 29.200,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο876.000,00876.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο66.018,29453,78
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-359.828,54-360.282,32
-293.810,25-359.828,54
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)582.189,75516.171,46
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές25.842,7237.200,50
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)107.200,80182.377,17
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη972,051.148,10
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί7.381,6220.914,36
11. Πιστωτές διάφοροι112.699,2864.637,86
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)254.096,47306.277,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)836.286,22822.449,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)836.286,22822.449,45
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)740.167,111.232.353,08
Μείον: Κόστος πωλήσεων474.694,731.054.931,16
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως265.472,38177.421,92
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.017,307.690,58
ΣΥΝΟΛΟ266.489,68185.112,50
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας93.113,6764.547,51
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως105.777,95198.891,62119.021,52183.569,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως67.598,061.543,47
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα781,151.176,26
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα2.326,46-1.545,312.174,69-998,43
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως66.052,75545,04
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα34,4634,46-34,4691,2691,26-91,26
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)66.018,29453,78
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων4.283,246.112,57
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος4.283,240,006.112,570,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων66.018,29453,78
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως66.018,29453,78
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-359.828,54-360.282,32
-293.810,25-359.828,54
Ζημίες εις νέο-293.810,25-359.828,54
ΚΕΡΚΥΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΕΡΒΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΤ Χ 384331
ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΕΡΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ Ι 274837
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 756120 AΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α\'ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,