999951309

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΗΛΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αυτοκίνητο-Μοτοσυκλέτα-Οχήματα

Γ.Ε.ΜΗ.: 085887902000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΗΛΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 085887902000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως6.950,006.949,990,016.950,006.949,990,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.000,00735,87264,131.000,00735,87264,13
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός39.646,7116.294,4623.352,2539.646,7115.922,0923.724,62
5. Μεταφορικά Μέσα2.500,001.828,13671,872.500,001.453,131.046,87
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός12.748,308.812,113.936,1912.748,308.812,113.936,19
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)55.895,0127.670,5728.224,4455.895,0126.923,2028.971,81
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις630,96630,96
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)28.855,4029.602,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα29.609,2030.614,77
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι2.588,311.769,90
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο113.630,90114.142,58
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας113,68127,73
113.744,58114.270,31
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)145.942,09146.654,98
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.446,00 μετοχές των 60,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο146.760,00146.760,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό12.475,7412.475,74
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο7.627,987.627,98
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-2.846,450,00
4.781,537.627,98
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)164.017,27166.863,72
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές10.598,237.403,74
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη182,001.990,30
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)10.780,239.394,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)174.797,50176.257,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)174.797,50176.257,76
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)57.818,8397.956,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων39.180,4866.401,38
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως18.638,3531.554,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας18.548,5618.042,98
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως2.863,8921.412,452.858,8320.901,81
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.774,1010.653,05
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα72,35-72,3588,99-88,99
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-2.846,4510.564,06
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,00285,00285,00-285,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-2.846,4510.279,06
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων747,373.248,19
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος747,370,003.248,190,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-2.846,4510.279,06
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-2.846,4510.279,06
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.7.627,982,59
4.781,5310.281,65
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,002.252,33
Κέρδη προς διάθεση4.781,538.029,32
ΙΛΙΟΝ, 8 ΜΑΪΟΥ 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΗΛΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ521866Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ066821 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0001273/Α΄ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,