094538659

ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: .42036/01/Β/99/27
Γ.Ε.ΜΗ.: 3173601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. .42036/01/Β/99/27 - Γ.Ε.ΜΗ. 3173601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.098,001.098,000,001.098,001.098,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα21.954,0917.429,074.525,0221.954,0916.604,075.350,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός9.608,719.607,541,179.608,719.288,23320,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)31.562,8027.036,614.526,1931.562,8025.892,305.670,50
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)4.526,195.670,50
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα15.835,4024.938,55
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων4.966,304.966,30
20.801,7029.904,85
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες16.462,2416.240,09
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου-0,38
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες2.498,692.498,69
Μείον: Προβλέψεις1.365,321.133,37997,601.501,09
11. Χρεώστες διάφοροι43,12
17.595,6117.783,92
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο12.004,9329.587,61
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας501,991.972,92
12.506,9231.560,53
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)50.904,2379.249,30
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 3.000,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο88.050,0088.050,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.260,691.260,69
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-25.502,08-8.051,96
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-14.280,84-6.228,88
-39.782,92-14.280,84
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)49.527,7775.029,85
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές2.335,634.008,83
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)2.986,135.332,81
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη163,35
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί417,54548,31
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)5.902,659.889,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)55.430,4284.919,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)55.430,4284.919,80
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)73.544,6893.702,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων69.658,8164.222,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως3.885,8729.480,37
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας13.630,8418.659,87
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως15.318,1628.949,0016.221,2434.881,11
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-25.063,13-5.400,74
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα70,02-70,0249,47-49,47
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-25.133,15-5.450,21
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1,2125,16
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους367,72368,93-368,93468,51493,67-493,67
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-25.502,08-5.943,88
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.144,311.144,33
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.144,310,001.144,330,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-25.502,08-5.943,88
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-25.502,08-5.943,88
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-14.280,84-8.051,96
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-285,00
-39.782,92-14.280,84
Ζημίες εις νέο-39.782,92-14.280,84
ΑΘΗΝΑ, 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΟΥΛΗΣ
ΑΤ: Ι674847/1978
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΟΥΛΗΣ
ΑΤ: Σ004401/1996
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΡ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΑΤ: ΑΙ679841/2011 ΑΡ.ΑΔ.Α\' ΤΑΞΗΣ: 31289

Tags: , , , ,