997858331

ΚΑΤΟΙΛ ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68756/24/B/09/12

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68756/24/B/09/12
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως9.330,084.839,614.490,479.330,082.973,606.356,48
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως2.852,001.333,201.518,802.852,00762,802.089,20
12.182,086.172,816.009,2712.182,083.736,408.445,68
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα10.661,852.150,148.511,7110.661,85977,349.684,51
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.569,201.018,122.551,083.569,20427,863.141,34
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)14.231,053.168,2611.062,7914.231,051.405,2012.825,85
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)11.062,7912.825,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη76.528,14124.484,87
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων31.400,0012.000,00
107.928,14136.484,87
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες58.049,5167.891,43
11. Χρεώστες διάφοροι8.952,6111.275,25
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων3,12755,28
67.005,2479.921,96
IV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας79.303,8082.579,31
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)254.237,18298.986,14
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων538,11
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα89.835,0082.000,00
89.835,0082.538,11
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 3.000,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.948,791.948,79
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο5.319,7337.027,21
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)307.268,52338.976,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές762,7546.069,16
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)346,900,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη10.106,385.194,20
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί10.536,644.865,10
11. Πιστωτές διάφοροι32.123,057.691,32
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)53.875,7263.819,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)361.144,24402.795,78
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως14.426,0026.238,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)361.144,24402.795,78
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως14.426,0026.238,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)207.888,57274.692,64
Μείον: Κόστος πωλήσεων246.215,51200.247,20
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-38.326,9474.445,44
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως68.750,00142,28
ΣΥΝΟΛΟ30.423,0674.587,72
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας60.654,6267.632,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-30.231,566.955,72
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα11,0526,74
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.522,45-1.511,401.454,78-1.428,04
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-31.742,965.527,68
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα691,05
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων93,2593,251.483,002.174,05
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα57,7757,7735,481.390,551.390,55783,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-31.707,486.311,18
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων4.199,473.571,27
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος4.199,470,003.571,270,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-31.707,486.311,18
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-31.707,486.311,18
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.37.027,2137.296,02
5.319,7343.607,20
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,006.357,30
Κέρδη προς διάθεση5.319,7337.249,90
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,00222,69
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο5.319,7337.027,21
5.319,7337.249,90
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΦΩΤΙΟΣ ΦΟΡΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 785497
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΔΤ ΑΙ 233352
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ Ι ΣΠΑΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 783890
Αθήνα, 6-6-2012 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΡΥΔΗΣ Αρ Μ ΣΟΕΛ 14721 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

Tags: , , , ,