094214898

ΕΜΜ. & ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 18099/80/Β/88/120
Γ.Ε.ΜΗ.: 124001920000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΕΜΜ. & ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΑΙΟΥ Ξ.Τ.Ε. Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18099/80/Β/88/120 - Γ.Ε.ΜΗ. 124001920000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.379,441.386,78992,662.379,44910,891.468,55
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα138.489,40138.489,40136.992,51136.992,51
3. Κτίρια και τεχνικά έργα781.374,31733.554,9147.819,40772.928,65695.043,1477.885,51
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός259,71259,700,01259,71259,700,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός102.992,71102.630,05362,66102.992,71102.355,54637,17
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.023.116,13836.444,66186.671,471.013.173,58797.658,38215.515,20
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις750,31750,31
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)187.421,78216.265,51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων2.795,211.015,71
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο83.955,5195.659,46
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας24,17290,65
83.979,6895.950,11
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)86.774,8996.965,82
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 14.732,00 μετοχές των 29,34 ευρώ)
1. Καταβλημένο432.236,88432.236,88
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων2.456,90108,97
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-36.508,38-121.432,16
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-126.428,81-4.996,65
-162.937,19-126.428,81
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV)271.756,59305.917,04
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές642,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων600,885.525,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.302,561.130,56
11. Πιστωτές διάφοροι1.211,301.166,38
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)3.114,748.464,84
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα318,00318,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)275.189,33314.699,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)275.189,33314.699,88
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)8.250,5623.540,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως8.250,5623.540,14
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας12.021,4712.460,18
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως31.667,5543.689,023.115,0515.575,23
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-35.438,467.964,91
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα617,80-617,801.351,49-1.351,49
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-36.056,266.613,42
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα452,12452,12-452,12371,07371,07-371,07
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-36.508,386.242,35
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων31.667,55
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-36.508,38-25.425,20
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-36.508,38-25.425,20
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-121.432,16-96.006,96
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-4.996,65-4.996,65
-162.937,19-126.428,81
Ζημίες εις νέο-162.937,19-126.428,81
ΡΟΔΟΣ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η Αντιπρόεδρος και Διευθ Σύμβουλος
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ

Ο Λογιστής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΡΓΕΝΑΚΗΣ


Tags: , , , ,