099503716

ΕΜΜΑΝ.ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ-ΝΙΚ.ΠΑΓΙΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 43880/73/Β/99/24
Γ.Ε.ΜΗ.: 74991458000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΕΜΜΑΝ.ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ-ΝΙΚ.ΠΑΓΙΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43880/73/Β/99/24 - Γ.Ε.ΜΗ. 74991458000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα324,040,00324,04324,040,00324,04
3. Κτίρια και τεχνικά έργα124,980,00124,980,000,000,00
5. Μεταφορικά Μέσα4.283,104.283,080,024.283,104.283,080,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός68.365,0768.364,480,5968.365,0768.364,480,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)73.097,1972.647,56449,6372.972,2172.647,56324,65
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις28.883,3428.883,34
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις2.263,642.263,64
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.843,134.843,13
35.990,1135.990,11
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)36.439,7436.314,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων27.011,6627.643,31
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες2.450.735,372.450.707,23
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου11.000,0019.000,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)27.325,3027.325,30
11. Χρεώστες διάφοροι10.016,9010.011,74
2.499.077,572.507.044,27
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο551,8019,95
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας33.025,9932.051,04
33.577,7932.070,99
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)2.559.667,022.566.758,57
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 3.000,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων124,980,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων27.973,3927.973,39
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-3.098,09-7.300,40
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-729.460,49-722.090,86
-732.558,58-729.391,26
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)-404.460,21-401.417,87
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές2.998.906,333.001.312,83
4. Προκαταβολές πελατών1.233,262.233,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη427,38809,94
11. Πιστωτές διάφοροι0,00134,85
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)3.000.566,973.004.491,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)2.596.106,762.603.073,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)2.596.106,762.603.073,33
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως11.748,2411.748,24
ΣΥΝΟΛΟ11.748,2411.748,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας3.621,592.395,71
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως11.708,7515.330,3415.957,7918.353,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.582,10-6.605,26
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων0,0023,70
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα7,477,87
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα55,00-47,532,0029,57
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.629,63-6.575,69
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα3.272,073.272,0750,9250,92
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.818,93597,28
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων921,602.740,53531,54178,35775,63-724,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-3.098,09-7.300,40
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-3.098,09-7.300,40
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-3.098,09-7.300,40
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-729.391,26-721.726,07
-732.489,35-729.026,47
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι64,79364,79
Ζημίες εις νέο-732.554,14-729.391,26
ΧΑΝΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 188482
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΕ 972739
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 297915

Tags: , , , ,