800265329

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΠΑΞΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά

Γ.Ε.ΜΗ.: 33451133000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 33451133000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.008,001.007,980,021.008,001.007,980,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα11.254,302.881,558.372,7511.254,302.521,548.732,76
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός36.555,9425.719,7110.836,2336.555,9424.550,3212.005,62
5. Μεταφορικά Μέσα13.102,107.836,785.265,3212.352,107.441,654.910,45
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός11.191,759.046,212.145,5411.191,758.688,192.503,56
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)72.104,0945.484,2526.619,8471.354,0943.201,7028.152,39
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)26.619,8428.152,39
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα45.252,40129.546,63
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες43.415,7985.185,05
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου55.135,20100.784,73
11. Χρεώστες διάφοροι9.596,3311.579,92
108.147,32197.549,70
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο10.256,403.221,08
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας29.985,999.525,50
40.242,3912.746,58
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)193.642,11339.842,91
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο30.000,0030.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.489,343.489,34
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο85.567,25100.520,15
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)119.056,59134.009,49
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές45.379,2553.425,12
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)29.564,4035.252,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων105.655,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη22.559,1734.568,50
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.702,565.085,21
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)101.205,38233.985,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)220.261,97367.995,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)220.261,97367.995,32
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.270.739,841.341.477,30
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.016.890,351.053.874,06
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως253.849,49287.603,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας166.507,35187.641,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως87.342,1499.961,74
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως87.342,1499.961,74
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα875,30875,30-875,30552,74552,74-552,74
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)86.466,8499.409,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων86.466,8499.409,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως86.466,8499.409,00
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος10.515,3114.394,49
Κέρδη προς διάθεση75.951,5385.014,51
ΠΑΞΟΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΕΪΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν799203
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Tags: , , , ,