094528316

ΕΒΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε

ΔΟΥ: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 40928/65/B/98/23
Γ.Ε.ΜΗ.: 123330499000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΕΒΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40928/65/B/98/23 - Γ.Ε.ΜΗ. 123330499000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα15.608,3315.608,3315.608,3315.608,33
3. Κτίρια και τεχνικά έργα376.203,18270.572,66105.630,52376.203,18252.642,92123.560,26
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός293.510,49280.539,9612.970,53293.510,49271.689,5921.820,90
5. Μεταφορικά Μέσα89.340,0689.340,000,06104.095,0693.348,1010.746,96
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός319.890,67206.266,17113.624,50272.553,28182.247,5290.305,76
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.094.552,73846.718,79247.833,941.061.970,34799.928,13262.042,21
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)247.833,94262.042,21
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη35.614,3230.027,76
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.30.041,4043.844,00
65.655,7273.871,76
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες22.216,0719.267,38
11. Χρεώστες διάφοροι853,11907,74
23.069,1820.175,12
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο8.153,7213.039,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας19.160,9616.292,20
27.314,6829.331,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)116.039,58123.378,08
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο421.710,00421.710,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού27.963,0036.675,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο281,43
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-2.650,07
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-115.832,91-113.182,84
-115.551,48-115.832,91
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV)334.121,52342.552,09
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών6.637,2521.981,66
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές18.427,2116.840,68
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,45
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.768,682.126,55
11. Πιστωτές διάφοροι1.918,861.918,86
23.114,7520.886,54
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)29.752,0042.868,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)363.873,52385.420,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)363.873,52385.420,29
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)233.323,09272.878,42
Μείον: Κόστος πωλήσεων224.092,29253.159,35
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως9.230,8019.719,07
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως20.614,141.343,74
ΣΥΝΟΛΟ29.844,9421.062,81
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας10.201,205.879,37
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως18.537,8628.739,0625.704,4831.583,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.105,88-10.521,04
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.445,78-1.445,782.194,63-2.194,63
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-339,90-12.715,67
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα8.723,258.723,2514.623,1814.623,18
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα127,91576,52
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες6.907,637.035,541.687,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)1.347,811.330,99
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων53.012,0156.006,38
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος53.012,010,0056.006,380,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων1.347,811.330,99
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως1.347,811.330,99
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-115.832,91-113.182,84
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-2.846,39
-114.485,10-114.698,24
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1.066,381.134,67
Ζημίες εις νέο-115.551,48-115.832,91
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΤΟΠΟΥΖΛΟΥΣ Α.
ΑΔΤ Ζ 016062
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΠΟΥΖΛΟΥ Θ
ΑΔΤ Λ 656802
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΖ423508

Tags: , , , ,