997835493

ΕΥΒΟΪΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: είναι η αγορά, η πώληση και η ενοικίαση και γενικά η εκμετάλλευση ακινήτων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 46510922000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΕΥΒΟΪΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [Ε.Π.Ε.]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 46510922000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως970,10534,50435,60970,10340,48629,62
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως16.614,139.026,297.587,8416.614,135.703,4610.910,67
17.584,239.560,798.023,4417.584,236.043,9411.540,29
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα39.168,000,0039.168,0039.168,000,0039.168,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα20.832,003.004,2517.827,7520.832,001.962,6518.869,35
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)60.000,003.004,2556.995,7560.000,001.962,6558.037,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)56.995,7558.037,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι1.438,641.068,39
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο7,619,97
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)1.446,251.078,36
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 500,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο50.000,0050.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό639,01469,72
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο441,26424,62
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)51.080,2750.894,34
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.531,695.253,18
11. Πιστωτές διάφοροι12.853,4814.508,48
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)15.385,1719.761,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)66.465,4470.656,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)66.465,4470.656,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)12.000,0024.000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως12.000,0024.000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.905,8811.049,35
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως4.848,176.754,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως5.245,9512.950,65
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως5.245,9512.950,65
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα255,82255,82-255,820,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)4.990,1312.950,65
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων4.558,458.006,59
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος4.558,450,008.006,590,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων4.990,1312.950,65
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως4.990,1312.950,65
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.424,620,00
5.414,7512.950,65
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1.604,203.556,31
Κέρδη προς διάθεση3.810,559.394,34
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό169,29469,72
2. Πρώτο μέρισμα3.200,008.500,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο441,26424,62
3.810,559.394,34
ΒΑΤΩΝΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ. ΣΑΡΑΠΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 985918Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 986129

Tags: , , , ,