997929100

F.G.CARS AE

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: EMΠΟΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ&ΣΚΑΦΩΝ-ΕΚΜΕΤ.ΑΚΙΝΗΤ-ΔΙΑΧΕΙΡ ΑΝΑΚΥΚΛ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68801/01NT/B/09/20
Γ.Ε.ΜΗ.: 123793101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
F.G.CARS AE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68801/01NT/B/09/20 - Γ.Ε.ΜΗ. 123793101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα550,00549,990,01550,00549,990,01
5. Μεταφορικά Μέσα20.511,575.640,7414.870,8320.511,572.564,0017.947,57
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός4.033,324.033,190,134.033,324.033,190,13
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)25.094,8910.223,9214.870,9725.094,897.147,1817.947,71
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.012,001.012,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)15.882,9718.959,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα48.845,0154.387,10
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες15.560,00
11. Χρεώστες διάφοροι6.494,8511.117,69
22.054,8511.117,69
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο6.387,6313.243,25
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας418.369,90453.477,59
424.757,53466.720,84
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)495.657,39532.225,63
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο600.000,00600.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-13.282,17-33.259,63
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-75.695,05-42.435,42
-88.977,22-75.695,05
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων26.400,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI)511.022,78550.704,95
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί517,58480,39
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)517,58480,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)511.540,36551.185,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)511.540,36551.185,34
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)35.645,5427.372,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων30.677,2423.859,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως4.968,303.512,73
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας39.732,2843.994,84
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-34.763,98-40.482,11
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα21.481,818.096,54
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα874,067.222,48
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-13.282,17-33.259,63
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-13.282,17-33.259,63
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-13.282,17-33.259,63
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-13.282,17-33.259,63
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-75.695,05-42.435,42
-88.977,22-75.695,05
Ζημίες εις νέο-88.977,22-75.695,05
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΟΠΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Σ 108712
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΦΙΛΙΠΟΠΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Σ 276039
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΕΙΑ ΟΕΕ Α\' ΤΑΞΗΣ 5135

Tags: , , ,