997669308

Φ/Β ΤΕΓΕΑ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 69895/04/Β/10/118
Γ.Ε.ΜΗ.: 9469001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
Φ/Β ΤΕΓΕΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69895/04/Β/10/118 - Γ.Ε.ΜΗ. 9469001000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.422,893.422,810,083.422,893.422,810,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές9.000,009.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)9.000,009.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)9.000,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως44.106,00
11. Χρεώστες διάφοροι959,38888,02
45.065,38888,02
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.162,495.528,24
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας65.425,0045.000,00
68.587,4950.528,24
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)113.652,8751.416,26
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 60.000,00 μετοχές των 1,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-4.323,24-8.583,66
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-8.583,66
-12.906,90-8.583,66
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)47.093,1051.416,34
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη59,85
11. Πιστωτές διάφοροι75.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)75.559,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)122.652,9551.416,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)122.652,9551.416,34
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.254,248.583,66
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.254,24-8.583,66
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα69,00-69,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.323,24-8.583,66
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-4.323,24-8.583,66
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-4.323,24-8.583,66
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-4.323,24-8.583,66
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-8.583,66
-12.906,90-8.583,66
Ζημίες εις νέο-12.906,90-8.583,66
ΑΘΗΝΑ ΔΡΟΣΙΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΜΕΛΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΗ ΕΦΗ
Α.Δ.Τ ΑΒ187962
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΤΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 507273
ΑΛΛΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
Α.Δ.Τ. Χ066761

Tags: , , , ,