099369166

ΦΑΡΑΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42992/01/B/99/268
Γ.Ε.ΜΗ.: 3379401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΦΑΡΑΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42992/01/B/99/268 - Γ.Ε.ΜΗ. 3379401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως77.766,0457.832,2519.933,7977.466,0450.011,9727.454,07
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα501.522,2434.635,91466.886,33260.142,7319.816,90240.325,83
5. Μεταφορικά Μέσα64.242,3258.614,725.627,6064.242,3255.028,519.213,81
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός52.460,5052.457,582,9252.214,2452.211,342,90
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)618.225,06145.708,21472.516,85376.599,29127.056,75249.542,54
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις930,00930,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)473.446,85250.472,54
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα1.316.121,151.970.021,04
3. Παραγωγή σε εξέλιξη2.036.739,702.012.313,91
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.64.990,2892.925,48
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων30.467,5186.834,30
3.448.318,644.162.094,73
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες433.854,351.044.218,68
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου238.000,000,00
- Στις τράπεζες για είσπραξη0,00
- Στις τράπεζες για εγγύηση0,00238.000,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως600.000,000,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες3.099,520,00
11. Χρεώστες διάφοροι670.689,20100.000,00
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων24.200,00781.910,06
1.969.843,071.926.128,74
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο58.813,07179.020,14
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας336.788,3378.443,16
395.601,40257.463,30
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)5.813.763,116.345.686,77
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων1.111,830,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 223.722,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο6.566.240,706.566.240,70
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό8.538,248.538,24
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο144.176,29144.176,29
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-324.672,53-37.229,51
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-3.341.494,43-3.304.264,92
-3.521.990,67-3.197.318,14
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)3.052.788,273.377.460,80
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές11.787,7175.565,97
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)29.000,0057.043,11
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων3.207.569,643.032.874,30
4. Προκαταβολές πελατών0,0071.272,22
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.234,931.145,94
11. Πιστωτές διάφοροι5.727,088.251,04
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)3.255.319,363.246.152,58
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα147,950,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)6.308.255,586.623.613,38
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών3.470,002.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,00689,28
3.470,002.689,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)6.308.255,586.623.613,38
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών3.470,002.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,00689,28
3.470,002.689,28
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)434.307,751.099.222,47
Μείον: Κόστος πωλήσεων485.423,48740.383,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-51.115,73358.839,42
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως13.190,0025.575,00
ΣΥΝΟΛΟ-37.925,73384.414,42
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας83.723,03149.975,85
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως17.598,72101.321,7552.170,04202.145,89
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-139.247,48182.268,53
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα13.739,672.816,04
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα171.936,89-158.197,22167.096,78-164.280,74
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-297.444,7017.987,79
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,001.513,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,000,003.433,594.946,59
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα4.282,8043.151,74
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,0017.012,15
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων1.509,005.791,80-5.791,800,0060.163,89-55.217,30
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-303.236,50-37.229,51
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων26.471,7435.940,66
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος26.471,740,0035.940,660,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-303.236,50-37.229,51
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-303.236,50-37.229,51
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-3.197.318,14-3.160.088,63
-3.500.554,64-3.197.318,14
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι21.436,030,00
Ζημίες εις νέο-3.521.990,67-3.197.318,14
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΙΚΚΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 637766
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 834458
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 683485

Tags: , , , ,