999526157

ΦΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

ΔΟΥ: ΘΗΒΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54212/11/Β/03/10
Γ.Ε.ΜΗ.: 13660617000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΦΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54212/11/Β/03/10 - Γ.Ε.ΜΗ. 13660617000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως10.368,9410.368,930,0110.368,9410.368,930,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός258.563,68184.878,3373.685,35258.563,68155.245,05103.318,63
5. Μεταφορικά Μέσα12.476,5012.473,493,0112.473,5012.473,490,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός7.280,805.395,901.884,907.280,804.969,902.310,90
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)278.320,98202.747,7275.573,26278.317,98172.688,44105.629,54
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)75.573,26105.629,54
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα2.035,00
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα3.750,001.600,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη0,00
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.15.135,006.840,00
18.885,0010.475,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες579.434,35509.015,87
Μείον: Προβλέψεις14.664,66564.769,6914.664,66494.351,21
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου95.144,85115.655,16
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)16.500,0016.500,00
11. Χρεώστες διάφοροι3.252,794.291,38
679.667,33630.797,75
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο287,36728,82
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας16.273,846.940,84
16.561,207.669,66
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)715.113,53648.942,41
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο180.000,00180.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό360,000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο9.983,313.146,94
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)190.343,31183.146,94
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές268.096,30151.562,32
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)234.717,48291.261,99
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων16.434,4250.905,21
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.188,011.231,21
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.525,874.355,90
11. Πιστωτές διάφοροι74.604,1170.958,39
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)598.566,19570.275,02
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα1.777,301.150,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)790.686,80754.571,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)790.686,80754.571,96
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1.7.2012 - 30.6.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)995.772,121.145.644,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων896.550,951.040.021,63
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως99.221,17105.623,27
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως3.560,86
ΣΥΝΟΛΟ99.221,17109.184,13
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας29.737,2525.908,05
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως52.449,5482.186,794.482,8630.390,91
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως17.034,3878.793,22
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα62,7215,31
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα3.266,89-3.204,175.750,42-5.735,11
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως13.830,2173.058,11
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα652,91652,91
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα540,67
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους59.907,3159.907,31-59.907,31
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)13.942,4513.150,80
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων30.069,2832.031,38
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος30.069,280,0032.031,380,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων13.942,4513.150,80
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως13.942,4513.150,80
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.3.146,94-4.568,90
17.089,398.581,90
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος3.308,084.606,90
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι3.438,00828,65
Κέρδη προς διάθεση10.343,313.146,35
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό360,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο9.983,313.146,94
10.343,313.146,94
ΜΟΣΧΑΤΟ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/Ν ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.ΑΙ 020504
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 525070
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 523054

Tags: , , , ,