999308443

ΦΕΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έπιπλα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 53873/04/B/04/186
Γ.Ε.ΜΗ.: 5788001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΦΕΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53873/04/B/04/186 - Γ.Ε.ΜΗ. 5788001000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως227.845,84227.845,730,11227.845,84227.845,730,11
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως65.145,1864.701,18444,0065.145,1864.701,18444,00
292.991,02292.546,91444,11292.991,02292.546,91444,11
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα135.450,6859.466,3275.984,36135.450,6851.626,3283.824,36
5. Μεταφορικά Μέσα7.600,002.578,005.022,007.600,002.128,005.472,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός215.518,93201.109,2214.409,71215.518,93189.279,2226.239,71
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)358.569,61263.153,5495.416,07358.569,61243.033,54115.536,07
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις23.625,1527.425,15
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)119.041,22142.961,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα384.237,42420.885,22
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων61.409,725.472,95
445.647,14426.358,17
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες215,460,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου10.000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου53.655,9958.176,24
11. Χρεώστες διάφοροι18.339,2119.250,79
82.210,6677.427,03
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο7.241,8793,19
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.289,38-17.987,84
9.531,25-17.894,65
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)537.389,05485.890,55
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 11.350,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο340.500,00340.500,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό4.936,604.936,60
4. Έκτακτα αποθεματικά131.872,72161.872,72
136.809,32166.809,32
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο28.194,0914.259,94
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-87.911,36-87.911,36
-59.717,27-73.651,42
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)417.592,05433.657,90
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις-595,9933.333,36
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)6.480,0828.965,73
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων100.000,00100.000,00
4. Προκαταβολές πελατών2.104,28
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη22.066,7711.217,57
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί30.690,3019.649,31
11. Πιστωτές διάφοροι80.641,17367,73
239.878,32162.304,62
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)239.282,33195.637,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)656.874,38629.295,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)656.874,38629.295,88
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)618.076,32719.890,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων233.706,41289.195,33
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως384.369,91430.695,06
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως2.569,126.216,09
ΣΥΝΟΛΟ386.939,03436.911,15
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας66.413,5076.358,17
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως304.432,13370.845,63359.639,83435.998,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως16.093,40913,15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως16.093,40913,15
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,0013.846,5213.846,52
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.159,252.159,25-2.159,25499,73499,7313.346,79
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)13.934,1514.259,94
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων13.934,1514.259,94
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως13.934,1514.259,94
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-73.651,42-87.911,36
-59.717,27-73.651,42
Ζημίες εις νέο-59.717,27-73.651,42
ΚΟΡΩΠΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΒΑΤΣΗ
ΑΔΤ: ΑΕ610701
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΑΒΑΤΣΗΣ
ΑΔΤ: Σ272210
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ 039544

Tags: , , , ,