094312787

ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΜΕΤΑΞΑ Α.Ε

ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 24336
Γ.Ε.ΜΗ.: 121975122000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΜΕΤΑΞΑ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24336 - Γ.Ε.ΜΗ. 121975122000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως4.559,064.559,060,004.559,064.559,060,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα187.297,470,00187.297,47133.783,900,00133.783,90
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.531.726,58912.459,96619.266,621.135.061,49680.000,63455.060,86
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός67.242,7148.121,3719.121,3466.992,7140.148,0526.844,66
5. Μεταφορικά Μέσα51.450,0627.681,9823.768,0858.950,0535.181,9723.768,08
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός8.796,075.854,462.941,6129.906,7125.052,624.854,09
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.846.512,89994.117,77852.395,121.424.694,86780.383,27644.311,59
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις135,00135,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)852.530,12644.446,59
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων1.078,86866,39
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες49.231,1122.331,11
11. Χρεώστες διάφοροι46.837,5652.051,74
96.068,6774.382,85
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο233.890,25232.917,94
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας43.773,953.468,47
277.664,20236.386,41
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)374.811,73311.635,65
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο1.025.412,001.025.412,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων277.036,03
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό569,16569,16
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων2.160,972.160,97
2.730,132.730,13
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-42.414,42-24.103,01
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-55.504,73-65.551,01
-97.919,15-89.654,02
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.207.259,01938.488,11
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές2.585,24140,13
4. Προκαταβολές πελατών14.700,0014.700,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.797,602.754,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)20.082,8417.594,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.227.341,85956.082,24
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως14.695,9114.695,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.227.341,85956.082,24
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως14.695,9114.695,91
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)30.000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως30.000,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως66.600,0076.500,00
ΣΥΝΟΛΟ96.600,0076.500,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας9.271,8615.735,25
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως9,9811,76
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως129.717,79138.999,6385.014,72100.761,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-42.399,63-24.261,73
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα52,81104,85
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-42.346,82-24.156,88
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα41,3141,3153,8753,8753,87
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα8,44
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων100,47108,91-67,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-42.414,42-24.103,01
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων103.351,7964.649,42
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος103.351,790,0064.649,420,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-42.414,42-24.103,01
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-42.414,42-24.103,01
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-55.504,73-65.551,01
-97.919,15-89.654,02
Ζημίες εις νέο-97.919,15-89.654,02
ΑΛΙΒΕΡΙ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΥΡΙΛΛΑΣ
ΑΔΤ. Φ271600Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΑΔΤ. Ρ295337

Tags: , , , ,