999541093

ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ Α ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή

Γ.Ε.ΜΗ.: 5177101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 5177101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως540,00539,990,01540,00539,990,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως31.145,6031.145,420,1831.770,6029.398,292.372,31
31.685,6031.685,410,1932.310,6029.938,282.372,32
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός9.290,406.837,352.453,059.700,406.340,313.360,09
5. Μεταφορικά Μέσα15.225,007.318,397.906,616.000,005.999,980,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός94.623,7994.126,24497,5599.806,5590.828,488.978,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)119.139,19108.281,9810.857,21115.506,95103.168,7712.338,18
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.232,024.648,02
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)15.089,2316.986,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα5.772,908.647,80
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα2.710,402.705,10
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.31.079,7025.324,70
39.563,0036.677,60
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες295.393,70324.688,04
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου18.522,1621.538,80
- Στις τράπεζες για είσπραξη184.927,78203.449,94285.329,73306.868,53
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)25.434,9729.579,66
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως315.400,00245.400,00
11. Χρεώστες διάφοροι12.312,0028.744,20
851.990,61935.280,43
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο5.950,9222.083,86
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας790,732.236,55
6.741,6524.320,41
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)898.295,26996.278,44
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 900 μετοχές των 30.00 ευρώ)
1. Καταβλημένο27.000,0027.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό35.391,9234.599,36
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο180.326,24165.267,65
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων34.159,8834.159,88
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI)276.878,04261.026,89
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις23.345,9523.345,95
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές206.109,35243.691,12
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)99.841,8791.386,21
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων201.852,07299.102,55
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη18.638,9955.620,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί52.760,4018.627,15
11. Πιστωτές διάφοροι33.958,0122.836,33
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)613.160,69731.264,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)913.384,681.015.636,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)913.384,681.015.636,96
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.563.248,191.606.947,72
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.143.702,071.165.998,51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως419.546,12440.949,21
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως904,372.762,77
ΣΥΝΟΛΟ420.450,49443.711,98
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας86.163,63101.569,95
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως218.280,74304.444,37183.217,91284.787,86
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως116.006,12158.924,12
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα23.163,64-23.163,6422.545,41-22.545,41
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως92.842,48136.378,71
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα27.268,1127.268,11424,32424,32
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα88.869,4488.869,44-61.601,331.121,351.121,35-697,03
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)31.241,15135.681,68
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων31.241,15135.681,68
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως31.241,15135.681,68
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.165.267,6594.789,17
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-18.007,71
196.508,80212.463,14
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος15.390,0035.930,25
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι5.837,97
Κέρδη προς διάθεση181.118,80170.694,92
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό792,565.427,27
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο180.326,24165.267,65
181.118,80170.694,92
ΔΑΦΝΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΚΟΥΝΙΑΣ
ΑΔΤ Σ 240184
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ
ΑΔΤ Π 574078
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
ΑΔΤ Χ 507273

Tags: , , , ,