997626542

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΒΟΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εκπαίδευση-Εργασία

Γ.Ε.ΜΗ.: 122269599000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΒΟΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 122269599000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.839,672.839,510,16
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.839,672.839,510,16
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,16
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες6.410,00
11. Χρεώστες διάφοροι9.166,55
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο466,09
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας105,50
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)16.148,14
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 350,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο10.500,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό178,82
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο3.397,56
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)14.076,38
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές307,50
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.575,48
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί57,63
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση131,31
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)2.071,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)16.148,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)16.148,30
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (17.3.2011 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)34.300,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως34.300,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας10.035,25
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως19.762,2629.797,51
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως4.502,49
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα12,42-11,42
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως4.491,07
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα5,765,76-5,76
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)4.485,31
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων4.485,31
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως4.485,31
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος908,93
Κέρδη προς διάθεση3.576,38
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό178,82
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο3.397,56
3.576,38
ΜΑΡΟΥΣΙ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ520856Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ809329
ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

Tags: , , , ,