094009288

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα940.936,790,00940.936,79672.097,710,00672.097,71
3. Κτίρια και τεχνικά έργα814.999,91809.044,265.955,65603.703,64599.098,604.605,04
5. Μεταφορικά Μέσα396,18396,180,00396,18396,180,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός28.823,1428.822,920,2228.823,1428.822,920,22
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.785.156,02838.263,36946.892,661.305.020,67628.317,70676.702,97
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις3.079,963.079,96
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)949.972,62679.782,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι30.373,0634.172,06
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο31.786,2011.832,49
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας560.000,00460.000,00
591.786,20471.832,49
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)622.159,26506.004,55
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο713.337,90713.337,90
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων270.517,5666,72
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό76.940,8371.295,74
2. Αποθεματικά καταστατικού1.819,051.819,05
78.759,8873.114,79
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο5.085,134.515,20
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.067.700,47791.034,61
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη45.699,9142.708,27
10. Μερίσματα πληρωτέα456.731,50350.044,60
11. Πιστωτές διάφοροι2.000,002.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)504.431,41394.752,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)1.572.131,881.185.787,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.572.131,881.185.787,48
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)167.413,00189.367,50
Μείον: Κόστος πωλήσεων261,151.321,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως167.151,85188.046,45
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.432,192.876,20
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως164.719,66185.170,25
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως164.719,66185.170,25
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)164.719,66185.170,25
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων261,151.321,05
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος261,150,001.321,050,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων164.719,66185.170,25
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως164.719,66185.170,25
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.0,000,00
164.719,66185.170,25
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος37.966,3342.715,08
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι13.851,418.345,69
Κέρδη προς διάθεση112.901,92134.109,48
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό5.645,096.705,47
2. Πρώτο μέρισμα106.686,90126.908,60
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο569,93495,41
112.901,92134.109,48
ΧΑΛΚΙΔΑ, 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ955783
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΖ481479
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ι.ΟΒΑΔΙΑΣ
Ι882963

Tags: , , , ,