094503322

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 40439/01ΔΤ/Β/98/24
Γ.Ε.ΜΗ.: 002868901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40439/01ΔΤ/Β/98/24 - Γ.Ε.ΜΗ. 002868901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως12.583,6212.583,620,0012.583,6212.583,620,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα79.268,2031.046,7148.221,4979.268,2023.119,8956.148,31
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός682,88682,850,03682,88682,850,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)79.951,0831.729,5648.221,5279.951,0823.802,7456.148,34
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις0,00390.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις293,47293,47
293,47390.293,47
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)48.514,99446.441,81
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα142.668,69142.668,69
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων430.437,89430.000,00
573.106,58572.668,69
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες90.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι768,16526,12
90.768,16526,12
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.169,76413,73
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.330,05958,18
3.499,811.371,91
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)667.374,55574.566,72
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 33.334,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.000.020,001.000.020,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-289.640,99-22.543,95
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-105.199,13-82.655,18
-394.840,12-105.199,13
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)605.179,88894.820,87
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές110.000,00117.682,28
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων5,385,38
11. Πιστωτές διάφοροι704,288.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)110.709,66126.187,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)715.889,541.021.008,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)715.889,541.021.008,53
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως7.745,00
ΣΥΝΟΛΟ7.745,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας16.965,9922.543,95
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-9.220,99-22.543,95
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-9.220,99-22.543,95
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα420,00
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες280.000,00280.420,00-280.420,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-289.640,99-22.543,95
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-289.640,99-22.543,95
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-289.640,99-22.543,95
Ζημίες εις νέο-289.640,99-22.543,95
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ Ξ302868ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ ΑΖ591383

Tags: , , , ,