998644293

HOMAD Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έπιπλα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 61813/01ΑΤ/Β/06/469
Γ.Ε.ΜΗ.: 7235401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
HOMAD Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61813/01ΑΤ/Β/06/469 - Γ.Ε.ΜΗ. 7235401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως169.554,39161.570,887.983,51169.554,39135.906,8233.647,57
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως10.834,008.971,231.862,7710.834,007.479,023.354,98
180.388,39170.542,119.846,28180.388,39143.385,8437.002,55
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα757.413,28151.437,05605.976,23757.413,28115.183,37642.229,91
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός159.611,2498.060,6161.550,63159.611,2474.470,3185.140,93
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)917.024,52249.497,66667.526,86917.024,52189.653,68727.370,84
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις19.500,0019.500,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)687.026,86746.870,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα302.787,95369.848,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων578,00904,00
303.365,95370.752,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες4.535,261.330,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου5.500,005.500,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου1.999,40
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)3.264,003.264,00
11. Χρεώστες διάφοροι5.856,9150.905,39
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων218.257,62218.257,62
237.413,79281.256,41
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο6.885,126.438,30
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας13.570,1652.853,04
20.455,2859.291,34
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)561.235,02711.299,75
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 30.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό11.006,8111.006,81
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-316.971,36-93.558,45
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-93.558,45
-410.529,81-93.558,45
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-99.523,00217.448,36
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές806.798,08659.936,90
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)326.598,38314.800,03
4. Προκαταβολές πελατών44.621,25
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη144.831,84176.948,53
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί53.823,2515.270,79
11. Πιστωτές διάφοροι25.579,6166.147,28
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.357.631,161.277.724,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.258.108,161.495.173,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.258.108,161.495.173,14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.272.203,143.242.806,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.497.585,412.022.535,54
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως774.617,731.220.270,65
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας211.285,09257.094,14
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως845.140,351.056.425,441.028.376,571.285.470,71
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-281.807,71-65.200,06
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών387,64
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα24,21
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα30.423,00-30.398,7928.341,85-27.954,21
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-312.206,50-93.154,27
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,610,61
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα4.765,474.765,47-4.764,86404,18404,18-404,18
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-316.971,36-93.558,45
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-316.971,36-93.558,45
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-316.971,36-93.558,45
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-93.558,45
-410.529,81-93.558,45
Ζημίες εις νέο-410.529,81-93.558,45
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο-93.558,45
-93.558,45
ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ: Χ841294
Η Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΑΙΛΑ ΝΤΕ ΜΠΟΕΡ
ΔΙ-NM0HC3DL9
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Χ507273

Tags: , , , ,