099346024

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡ. ΚΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤ. ΜΠΑΡΔΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υγεία-Ιατρική

Γ.Ε.ΜΗ.: 33500433000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡ. ΚΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤ. ΜΠΑΡΔΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 33500433000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως6.569,905.101,781.468,126.569,904.118,392.451,51
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα29.158,9018.549,8810.609,0229.158,9016.541,0612.617,84
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός104.491,7176.581,1127.910,60104.491,7164.646,6839.845,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός60.001,5556.728,683.272,8759.722,5554.500,985.221,57
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)193.652,16151.859,6741.792,49193.373,16135.688,7257.684,44
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις29,3529,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)41.821,8457.713,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες302.587,49212.728,02
11. Χρεώστες διάφοροι18.271,4315.478,44
320.858,92228.206,46
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο194.957,47121.741,49
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας4.842,7411.356,12
199.800,21133.097,61
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)520.659,13361.304,07
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο55.080,0055.080,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού777,76777,76
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό22.895,4217.022,36
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο434.798,15323.209,94
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)513.551,33396.090,06
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές17.677,0310.312,13
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη26.037,161.386,96
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.757,7712.554,16
11. Πιστωτές διάφοροι925,801.126,06
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)50.397,7625.379,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)563.949,09421.469,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)563.949,09421.469,37
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)431.430,11493.855,74
Μείον: Κόστος πωλήσεων190.146,58212.257,35
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως241.283,53281.598,39
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως6.719,829.568,42
ΣΥΝΟΛΟ248.003,35291.166,81
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας95.387,99111.211,78
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως152.615,36179.955,03
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα34,50169,05
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα91,67-57,17132,0037,05
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως152.558,19179.992,08
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα12,004.967,91
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων4.651,684.663,68-4.663,682.728,897.696,80-7.696,80
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)147.894,51172.295,28
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων17.154,3419.176,74
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος17.154,340,0019.176,740,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων147.894,51172.295,28
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως147.894,51172.295,28
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.323.209,94193.957,91
471.104,45366.253,19
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος30.433,2436.240,51
Κέρδη προς διάθεση440.671,21330.012,68
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό5.873,066.802,74
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο434.798,15323.209,94
440.671,21330.012,68
ΚΕΡΚΥΡΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΔΤ 414524ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 756120

Tags: , , , ,