094104034

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12770/92/Β/86/155
Γ.Ε.ΜΗ.: 123243033000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 28 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12770/92/Β/86/155 - Γ.Ε.ΜΗ. 123243033000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως6.568,154.388,122.180,036.568,153.298,123.270,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα173.041,43173.041,43173.041,43173.041,43
3. Κτίρια και τεχνικά έργα777.032,36617.567,65159.464,71775.705,44601.712,79173.992,65
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός32.612,9425.629,526.983,4232.612,9421.929,5210.683,42
5. Μεταφορικά Μέσα14.853,6813.909,85943,8314.853,6813.630,001.223,68
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός118.151,6075.105,1343.046,47115.282,5060.075,0455.207,46
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.115.692,01732.212,15383.479,861.111.495,99697.347,35414.148,64
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις291,60291,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)383.771,46414.440,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα0,00
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.11,459,95
11,459,95
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες34.172,4615.608,74
11. Χρεώστες διάφοροι51.658,7053.562,24
85.831,1669.170,98
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο205.888,35113.996,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας8.545,32396,27
214.433,67114.392,63
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)300.276,28183.573,56
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 15.680,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο460.208,00460.208,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων1,371,37
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού110.176,6649.453,01
110.178,0349.454,38
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο35.480,231.069,04
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-131.159,09-132.228,13
-95.678,86-131.159,09
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων128.500,00128.500,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV+AVI)603.207,17507.003,29
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές31.488,5126.253,41
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων31.783,5454.561,95
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη18.540,124.127,88
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.208,439.337,30
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)83.020,6094.280,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)686.227,77601.283,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)686.227,77601.283,83
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)206.035,27160.977,37
Μείον: Κόστος πωλήσεων130.942,66132.040,75
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως75.092,6128.936,62
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως7.265,767.812,07
ΣΥΝΟΛΟ82.358,3736.748,69
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας26.674,4322.678,15
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως1.320,0027.994,431.852,2624.530,41
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως54.363,9412.218,28
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5.801,49-5.801,496.725,42-6.725,42
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως48.562,455.492,86
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.725,922.725,92-2.725,921.915,501.915,50-1.915,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)45.836,533.577,36
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων35.804,0923.684,38
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος35.804,090,0023.684,380,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων45.836,533.577,36
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως45.836,533.577,36
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-131.159,09-132.040,37
-85.322,56-128.463,01
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος10.192,922.508,32
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι163,38756,83
Ζημίες εις νέο-95.678,86-131.728,16
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΠΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΔΤ Ν227059
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ Σ895403
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 756120 ΑΡ. ΑΔ. 375 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,