999776656

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 53522/92/B/03/01
Γ.Ε.ΜΗ.: 34481833000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53522/92/B/03/01 - Γ.Ε.ΜΗ. 34481833000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.572,59142,713.429,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)3.572,59142,713.429,88
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)3.429,88
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα164.833,01
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι131.435,51119.687,73
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο49,01
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας182.965,21
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)479.282,74119.687,73
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.940,00 μετοχές των 50,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο147.000,00147.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό9.753,059.753,05
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-12.067,28-37.065,32
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-37.065,32
-49.132,60-37.065,32
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)107.620,45119.687,73
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές8.492,48
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)3.946,20
4. Προκαταβολές πελατών360.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη121,81
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί325,43
11. Πιστωτές διάφοροι2.206,250,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)375.092,170,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)482.712,62119.687,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)482.712,62119.687,73
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,000,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,66
ΣΥΝΟΛΟ0,000,66
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας12.120,205.348,95
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-12.120,20-5.348,29
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα52,92
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα0,0052,92
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-12.067,28-5.348,29
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,000,000,0031.717,0331.717,03-31.717,03
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-12.067,28-37.065,32
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων142,713.361,45
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος142,710,003.361,450,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-12.067,28-37.065,32
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-12.067,28-37.065,32
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-37.065,32
-49.132,60-37.065,32
Ζημίες εις νέο-49.132,60-37.065,32
ΚΕΡΚΥΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ298272
H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΤ ΑΕ294968
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΙ 825940 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 25398Α

Tags: , , , ,