094294347

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 31624/92/B/94/20
Γ.Ε.ΜΗ.: 33502133000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31624/92/B/94/20 - Γ.Ε.ΜΗ. 33502133000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα78.638,2978.638,2978.638,2978.638,29
3. Κτίρια και τεχνικά έργα209.697,33173.163,7736.533,56209.697,33162.678,9047.018,43
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός107.652,10107.650,451,65107.652,10107.650,451,65
5. Μεταφορικά Μέσα141.805,42141.805,330,09141.805,42141.805,320,10
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός405.787,98405.738,9449,04405.787,98405.733,9054,08
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)943.581,12828.358,49115.222,63943.581,12817.868,57125.712,55
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.919,243.919,24
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)119.141,87129.631,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα2.680,70
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.7.205,95
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες5.800,001.185,57
11. Χρεώστες διάφοροι697.357,15696.080,23
703.157,15697.265,80
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές61.276,6061.276,60
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο21,0983,54
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας447,0426.080,98
468,1326.164,52
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)764.901,88794.593,57
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων498,39803,83
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 141.920,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.419.200,001.419.200,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές22,3022,30
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-24.230,46-5.200,02
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-705.794,02-700.594,00
-730.024,48-705.794,02
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)689.197,82713.428,28
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.919,20770,25
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων191.317,32210.631,66
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη28,80120,00
11. Πιστωτές διάφοροι79,0079,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)195.344,32211.600,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)884.542,14925.029,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία98.693,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)884.542,14925.029,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων98.693,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)661.269,811.102.421,28
Μείον: Κόστος πωλήσεων601.702,991.004.848,80
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως59.566,8297.572,48
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως800,00
ΣΥΝΟΛΟ60.366,8297.572,48
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας15.225,7630.050,60
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως53.968,9169.194,6756.845,1286.895,72
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.827,8510.676,76
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα273,6281,32
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα19.320,94-19.047,3221.445,90-21.364,58
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-27.875,17-10.687,82
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη4.999,994.999,995.499,945.499,94
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.355,281.355,283.644,7112,1412,145.487,80
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-24.230,46-5.200,02
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων10.489,9110.507,06
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος10.489,910,0010.507,060,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-24.230,46-5.200,02
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-24.230,46-5.200,02
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-705.794,02-700.594,00
-730.024,48-705.794,02
Ζημίες εις νέο-730.024,48-705.794,02
ΚΕΡΚΥΡΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ298272
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΝΕΛΑ
ΑΔΤ ΑΖ757398
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΙ 825940 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 25398 Α

Tags: , , , ,