095411321

ΙΧΘΥΟΕΥΒΟΙΚΗ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

Γ.Ε.ΜΗ.: 46154022000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
ΙΧΘΥΟΕΥΒΟΙΚΗ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - Γ.Ε.ΜΗ. 46154022000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως0,000,000,00750,00749,990,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός860.594,09821.790,3238.803,77846.617,09797.571,3349.045,76
5. Μεταφορικά Μέσα110.813,75107.321,263.492,49110.813,75104.696,156.117,60
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός27.675,7027.675,090,6126.996,8326.996,240,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)999.083,54956.786,6742.296,87984.427,67929.263,7255.163,95
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις159.300,00159.300,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις5.368,345.368,34
164.668,34164.668,34
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)206.965,21219.832,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα567.162,16541.741,62
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.24.868,5031.904,00
592.030,66573.645,62
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες530.917,33429.734,87
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)95.000,0095.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι57.063,3465.598,33
682.980,67590.333,20
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο283.194,96186.905,02
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας47.846,7442.114,15
331.041,70229.019,17
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.606.053,031.392.997,99
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων506,14480,21
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο484.800,00484.800,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό86.566,3281.656,02
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο207.436,92114.141,14
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)778.803,24680.597,16
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις6.354,136.354,13
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές946.776,07764.661,75
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,0010.767,11
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων51.054,9853.470,34
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη13.219,8279.221,30
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί8.794,868.460,32
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.019.845,73916.580,82
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα8.521,289.778,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.813.524,381.613.310,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)1.813.524,381.613.310,50
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.096.813,201.270.825,60
Μείον: Κόστος πωλήσεων855.249,79935.474,69
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως241.563,41335.350,91
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως2.605,057.136,57
ΣΥΝΟΛΟ244.168,46342.487,48
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας57.789,4251.680,62
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως57.094,94114.884,3660.690,10112.370,72
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως129.284,10230.116,76
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1,2330,39
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα4.653,42-4.652,194.843,12-4.812,73
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως124.631,91225.304,03
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,003,18
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,000,000,006.354,136.357,31-6.357,31
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)124.631,91218.946,72
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων35.522,9632.669,84
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος35.522,960,0032.669,840,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων124.631,91218.946,72
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως124.631,91218.946,72
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.114.141,14-11.625,25
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-926,15-43.504,02
237.846,90163.817,45
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος25.499,6843.668,88
Κέρδη προς διάθεση212.347,22120.148,57
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό4.910,306.007,43
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο207.436,92114.141,14
212.347,22120.148,57
ΜΑΡΜΑΡΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΔΤ Λ887833
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Ι889700
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ489172

Tags: , , , ,